Ду рафиrи ба [ам rарин Сафар ва Зафар як рeз ба мошин нишаста ба ро[ баромаданд. Наrлиётро Зафар идора мекарду дар па[лeяш Сафар xой гирифта буд. {арду ба маrсади сафари олам аз хона баромада буданд, то ин ки бо одамони наxибу бо ша[р[о ва де[а[ои xа[он ошно гарданд. Он[о чанд де[аю чанд ша[рро тамошо карданду ро[ашонро идома доданд. Бо суръат дар шо[ро[и калон мерафтанд. Банога[ дар канори ро[ он[о диданд, ки як пирамарди нуронии ришсафед асозанон бо rомати хамида якто- якто rадам зада мерафт. Зафар ба Сафар гуфт, ки эй xeра, биё мeйсафедро [амро[и худ барем. Аммо Сафар инро нахоста гуфт, ки аз пиракb ба ману ту чb фоида, мон ро[ашро давом додан гирад. Аммо Зафар ба дeсташ гуфт, ки ин кор хуб нест. Пирамардро мегирем. Охир, мо барои дидани одамони наxиб баромадаем. Мошинашонро дар назди мeйсафед rарор доданд. Зафар пирамардро ба нишастан таклиф кард. Чоли нуронb ба rафо нишаста бо [амсафарон саломуалейк кард.

     {амро[и пирамард чанд километр ро[ро тай карданд. Аз пеши ро[ашон як дарахти  беди азиму [авзи калоне баромад. Хостанд, ки дар сояи бед каме дам гиранду кeфтагии ро[ро бароварда боз сафарашонро давом ди[анд.  Зафару Сафар ва пирамард ба сояи бед нишастанд, аз оби зулоли [авз нeши xон карданд. Дар тамоми ро[ пирамард сухане нагуфта буду хомeш менишаст. Дар сояи бед бошад вай ба сухан даромада ба Сафару Зафар ниго[ карда гуфт:

— Эй xавонони некандеш, ро[и маро хеле наздик кардед. Ба шумоён ташаккур.

— Бобоxон, саломат бошед, ро[атон наздик шуда бошад, мо [ам хурсанд. Дуо кунед, ки сафарамон нек шавад,- xавоб дод Зафар.

 Аммо Сафар, ки марди пулмасту хасис буд, ба Зафару пирамард ниго[ карда гуфт:

— Охир, бо дуо мошин ра[ намегардад-ку, аrалан камтар барои бензин пул ди[ед-дия, бобо.

  Аз ин сухан ваxо[ати пирамард таuир наёфт. E ба оромb гуфт:

— Ман [ам марди носипос нестам. Ба шумо се панд мегeям. Агар онро ба гeш гиред, аз пули панx мошин [ам зиёд аст.

Зафар ин сухани пирамардро шунида хеле хурсанд шуд. Аммо Сафар рeй турш мекарду зери лаб меuуррид, ки аз панд, ки  гапи хушку холист, чb фоида? Пирамард ба Зафар ниго[ карда гуфт:

— Xавонмардон, гeш кунед. Се панди хеле кeто[ мегeям, агар бо он амал кунед, сарватманд мешавед. Панди якуми ман ин аст: Ваrте ки кафши нав хариданb мешавед, ба як пой пeшида насанxед. Мумкин аст, ки фурeшанда xуфт[ои кафшро иваз карда бошад. Панди дуюм бошад, чунин аст: Агар ба шумо обро ди[анд [ам хоида хeред. Панди сеюм ин аст, ки ягон xонварро озор нади[ед.

Пирамард ин суханонро гуфту аз камарбанди зери xомааш кадуи хурди обро гирифта ба да[он бурд. Аз он rулт-rулт нeшиду аз назари [амсафарон яку якбора  нопадид гашт.

{амсафарон [айрон буданд, ки ин пирамард кb буд, аrалан номашро напурсиданд. Шояд ягон авлиё буд, тахмин зад Зафар. Аммо Сафар инро эътироф накарда гуфт, ки вай авлиё-павлиё не, ягон xодугар будагист. Зафар бошад, аз пирамард фоли нек гирифта гуфт:

— Пирамард панд[ои аxоиб гуфт-ку.

— Панд? Он сафсатта буду халос, агар хо[b [азорто ин хел наси[атро ба ту мегeям.

     Зафару Сафар ро[ашонро идома доданд. Баъди андак ваrт он[о ба як ша[р омаданд. Ша[р аxоиб ва зебо буд. Бино[ои зебо дошт, дарахтони ин ша[р хеле калон буданд. Дар дeкон[ои он бошад, молу матои фаровон ба фурeш гузошта шуда буд. Зафару Сафар кeча[ои ша[рро  гаштугузор карданд. Гузарашон ба як маuоза афтод, ки дар он xо пойафзол мефурeхтанд. Кафш[ои он xо ба [арду хеле маъrул шуд. Хостанд, ки пойафзол харанд. Зафар [ангоми харидани кафш панди мeйсафедро ба хотир оварду ба [арду пояш кафши навро пeшида гирифт. Аммо Сафар бошад, ба пои росташ кафшро пeшиду инаш [ам [амин хел гуён, пойафзоли навро ба rуттb монд. Дар ша[р гардишашонро идома медоданд, ки банога[ як гурe[ сокинони ша[р uавuокунон ба пеши он[о давида меомаданд. Изди[ом: «Доред он[оро, он[о одамкуш [астанд»- гeён фарёд мезаданд. Дар дасти мардум калтаку каланддаста буд. Зафару Сафар аз тарси xон ро[и гурезро пеш гирифтанд. Аз rафои он[о  мардум сангу кулe[ [аво дода таъrиб мекарданд. Давидаравон Зафару Сафар ба санги теuдоре бархeрданду кафи пояшон дарид. {арду зуд пойафзоли навашонро кушоданду ба пой пeшида боз давида пано[ меxустанд. Кафши Зафар ба пояш муносибу мувофиr буд, аз ин рe ро[ат медавид. Аммо пойафзоли нав як пои Сафарро фишор медод. Як километр ва ё ду километр давиданду ба rафо ниго[ карданд, ки аз мардуми таъrибкунанда осоре нест. Он[о ба канори ша[р ба биёбони гарме расида буданд. Сафар лингон-лингон ро[ мерафт. Пои чапашро кафши танг фишор дода, обила бандонда буд. Зафар ба [оли Сафар дилаш сeхта гуфт:

-Дидb, дeстам, ман панди пирамардро ба xо овардам, зиён накашидам. Минбаъд, ту [ам ба гуфтаи пирамард амал кунb зарар намекунад.

— Мон, [амон панд[ои а[маrонаро. Наuзаш аз пайи ёфтани об шав, ки аз ташнагb мемирам.

{арду дар байни биёбон буданд. Рeзи тобистон аз нисф гузаштаву ишти[ояшон [ам кушодаю [алr[ояшон rоr гашта буд. Каме ро[ашонро идома доданд, ки аз пешашон як марuзори хурд баромад. Сада[ои туранuу ва риши rозиву даста ба бод алвонx хeрда истодаанд. Дарахти санxид бошад дар байни rарор дорад. {амсафарон «шояд  об бошад»-гуфта аз дил гузарониданду  он xо рафтанд.  Аз зери дарахтон ду чашмаи хурд  фаввора зада мебаромад. Сафар бо баробари дидани чашмаи об зуд давида рафта оби онро каф карда нeшидан гирифт. Зафар бошад, ба о[истагb аз чашмае ки Сафар об  нeшид, каме обро нeшида дид. Фа[мид, ки оби чашма шeр аст. Ба чашмаи дуюм рафта нeшида дид, ки оби он ширин аст. Аз оби [амон чашма нeши xон карда орому осуда ба зери сояи санxид истиро[ат кард.

Сафар баъди нeшидани оби шeр оромиро гум кард. Он об вайро метафсонид. Шикамаш rулдур-rулдур садо мебаровард. {атто сояи дарахтон [ам Сафарро салrин карда натавонист.

— Оби ин xо шeр будааст, саг барин саросема шуда як шикам хeрдам, эй вой, — нолиш мекард Сафар.

— Ман бошам, панди пирамардро ба xо овардам. Аввал каме хeрда санxидам. Оби чашмаи якум шeру оби чашмаи дуюм ширин будааст. Аз чашмаи ширин об нeшидам, гуфт Зафар.  

Он[о чанд муддат дар марuзор буданд. Наздики бего[ ба марuзор як чeпоне расида омад. Вай дар назди [амсафарон нишаста а[волпурсb кард. {ангоми сe[бат ба он[о маълум шуд, ки чeпон аз [амон ша[рест, ки одамонаш он[оро таъrиб карда буданд. Чeпон гуфт, ки [амша[риёнаш rотилони [аrиrиро пайдо карданд. Ду нафар кeнорb аз ша[ри бегона омада хонаи мардумро uорат кардаанду кампири 90-соларо куштаанд.

— Аxибаш он ки сарулибоси он [ам ба мисли сарулисбоси шумо буд. Аз [амин сабаб, мардум шумоёнро rотил пиндоштаанд, -шар[ дод кирдори [амша[риёнашро марди чeпон ва илова кард, — Полис аз як та[хона rотилонро дастгир кард. Аз ин сабаб  мардум аз таъrиби шумо даст кашиданд.

 Rарор доданд, ки [амро[и чeпон боз ба ша[р рафта мошинашонро гирифта  сафарашонро давом ди[анд. Барои пиёда нарафтани ме[монон чeпон ду хари боркашонро, ки [амро[аш оварда буд, ба мусофирон дод, то савори xонварон ба ша[р баргарданд.

-Ба хар[о савор шуда то пеши мошинатон раведу xонваронро сар ди[ед, худашон ро[ро ёфта ба ин xо меоянд, — супориш дод чeпон.

    Зафару Сафар ба xонвар[о нишастанда ба xупон миннтадорb баён карданду ба ро[ баромаданд. Зафар ба xонвар ба мулоимb муносибат мекарду бо халачeб тани маркабашро хорида пашша[ои пеши чашми xонвар омадаро киш мегуфт. Охир, вай панди сеюми пирамардро ба xой меовард. Пои Зафар бошад, обила дошт, шикамаш аз оби шeр [анeз дард мекард. Аламаш зeр буд. Вай бо халачeб харро сахт-сахт мезад, то ки xонвар зудтар ба пеши мошин он[оро бурда монад. Вай аз панди сеюми мeйсафед парвое надошт. Дар ро[ бо халачeб ба rираи гeши xонвар чунон сахт зад, ки  хар якбора xа[ида, гардашанро rафо кашида ба пои рости савора да[он карда онро ба замин кашода кард. Сафар «вой дод»- гeён бо халачeб харро сахттар зад. Xонвар ин навбат яке xа[иду савораашро ба замин партофт. Ба замин шалаппи афтоду як лагади xонвар бо суми таrrадор ба пешонияш фаромад. Худи хар баъди ин корнамоияш ба биёбон гурехта рафт. Зафар ин [олро дида, аз хараш фаромада, рафиrашро бардошт. Сафар меuуррид, ки хар хар асту харигарияшро кард. Аммо Зафар eро ором карда гуфт, ки [амааш айби худат, чаро xонварро озор додb, охир панди сеюми мeйсафедро иxро накардb-ку. Аммо Сафар аз хар афтода бошад [ам дар болои uуруру [авобаландияш буд.  Обилаи пояш, шикамдард, ба болои ин дар пои росташ изи дандони хар мондаву дар ваrти афтодан бошад, тахтапушташ ба санги rирадоре бархeрдааст. Дар пешонияш изи таrrаи хар наrш бастаасту бар асари шах шудани хун ранги кабудчатоб дошт. Вай [амаи азоб[ои ба сараш омадаро аз шумb ва ё xодугарии мeйсафед медонист.

    Давоми ро[ Зафар Сафарро ба хари худаш савор карда, xонварро этак карда то пеши мошинаашон омад. Аллакай офтоб uутидаву дар осмон бошанд, ситора[о як-як милтос мезаданд.   {арду ба мошин нишастанд. Зафар онро ба ро[ даровард. Дар ро[ тан[о uурроси му[аррик ва вай-вой гуфтани Сафар ба гeши ронанда мерасид. Чанд муддат ро[ гаштанду боз ба назди [амон сар[авзе, ки мeйсафедро гузошта буданд, расиданд. Диданд, ки як фонусе калоне фурeзон асту он xо пирамарде ниастааст. Rарор доданд, ки боз каме дар назди [авз дам гиранд. Сафар [ам розb шуд, ки каме пояшро рост мекунад.

      Мeйсафеди фонусдор [амон пирамарди пешина буд, ки гeё дар интизории [амсафарон нишастааст. Зафар бо e пурсупос кард, Сафар бошад, тан[о сар xунбониду халос. Сафар дароз кашид, Зафар бошад, ба пирамард рeй оварда, барои панд[ои гуфтааш миннатдорb кард. Ин кор ба Сафар нафориду гуфт:

— {ой,  Зафар, панд[ои пирамард ба ту фоида кард, аммо канb, он сарват[ое ки мeйсафед гуфт? Се пандро ба xо авардb, аммо сарватманд нашуди-ку?

      Пирамард ин суханро шунида, ба пеши Сафар омада аз баuалаш тeркадуро гирифта аз он каме об ба замин рехт. Аз xои рехтаи об танга[ои тилло, зевар[о, лаълу ёrут ва зару зарних пайдо шуд. Дар торикb xилои он[о чашми касро мегирифт. Инро дида чашмони Сафар гeиё аз косахонаашон баромад. {айрон, да[он кушода меистод. Пирамард ба Сафар ниго[ карда гуфт:

— Мехо[b, ки [амаи ин азони ту шавад?

{а, мехо[ам, — [арисона аз xояш рост шуда гуфт ба мeйсафед.

— Ба як шарт ман инро ба ту меди[ам.

— Ба [ар шарт ман розb,- аз xой хеста гуфт Сафар.

Пирамард xаво[иротро ба халтае xой карду ба Сафар дода гуфт, ки агар дар ду даrиrа онро бардошта 70 rадам давад, шарт иxрошуда [исоб меёбад. {ирсу тамаъ дар вуxуди Сафар xeш мезад. Халтаи пурборро хост, ки бардошта барад. Аммо пойи обилакардаю тахтапушти захмдида, шешонии чаrrаву шикамдардаш якбора авx гирифта халтаро ду-се кадам ба пеш бурда тавонисту халос. Аз шиддати дард, халтаро партофту:

-Тилло ба ман даркор не, вой-вой гeён, ба кунxе хазид.

Мeйсафед бошад, [амин супоришро ба Зафар гуфт. E ба осонb иxро кард.

— Дeстонам, ин кор чb [икмат дошт фа[мидед?- пурсид мeйсафед ва ба [амсафарон ниго[ карда давом дод, — {икматаш ин аст, ки саломатb аз [ама сарват[ои олам бе[тар аст. Ин навбат Сафар наметавонист, ки гапи пирамардро инкор кунад.

— Агар [азор доллар бошад [ам меди[ам, ки дарди пою шикаму пешониям монад, -uурунгида монд Сафар.

Пирамард аз ин суханони Сафар фа[мида гирифт, ки xавони маuрур  хатогияшро фа[мидааст. Вай боз аз баuали чакманаш кадуро бароварда ба як пиёлачаи сафолин каме об рехта ба Сафар дод. Сафар обро нeшидан замон худашро бе[тар [ис кард, дар танаш дардеро [ис намекард.

      {амсафарон бо пирамард бисёр сe[бат карданд. Кb буданашро пурсиданд. Номаш Хайрандеш будааст, ки саргузашти e афсонаи дигар аст. Дар охири сe[бат Хайрандеш боз панди дигар:  «Саломатии худро ниго[ доред» гуфту xуръаи об аз каду нeшида uайб зад. Халтаи зар [ам бо баробари uайб задани пирамард аз байн рафт.

Хуxанд, 26.02.2012.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.