Сулаймон индаъфа пули хонаи ичораро дода натавонисту сохиби хона уро бароварда аз
хонааш пеш кард. У бо дили гирён ва бо дили гурусна руйи хараке дар
боги назди кучаи Садоваяи шахри Питер дароз кашида хоб рафтан хост.
Аммо магар сардии хаво имкон медод ки у барохат хоб равад. Аз як тараф
гушнаги, тарафи дигар сардии хаво имконаш надод ки бахузур хоб кунад.
Аз хунуки дандон ба дандон монда токат мекарду аз Худо зори мекард ки
чонашро ин лахза бигирад. Хамин вакт ба наздаш як чавони догистоние
наздик шуда бо лахни шикастаи руси ному насабашро пурсон шуд. Сипас
чангаш кард ки чаро дар ин сарди худро инчо партофтааст.
-Магар хона надори?
Сулаймон
накл кард ки сохиби хонаи ичора уро барои бепулиаш бароварда пеш
кардааст.Чавони догистони худро Азад муаррифи карду гуфт ки агар хохад
кумакаш мекунад барои корёби. Сулаймон кудаквор хурсанд шуда бо чавони
догистони ба хонаи ичораи у равона гардид.Азад назди Сулаймон назди у
як коса хурок овард. Сулаймон аз гушнаги косаи хурокро дулунча мехурду
ба касе нигох намекард. Чавони догистони ба чурахояш чашмаки карда бо
забони худашон гуфт:
-Одами даркорима ёфтам….
Субхи солехон у Сулаймонро аз хоби ширин бедор карда гуфт:
-Акнун хез аз хобат. Кори ту сар мешавад. Аввал оббози кун. баъд сухбат мекунем.
Сулаймон
оббози карда баромаду пеши Азад рафт. Азад аллакай хокаи сапедеро
мисли пачкаи сигор тах ба тах карда уро интизор буд.
-Инчо нишин.
Ана хамин пачкахои марихуанаро ба гирди миёнат мепечониву аз болояш
либосатро пушида ба шахраки Приозерск мерави. Нишониро медихам. Ба чойи
гуфтагиам рафта ин борро медихи. Баъди гашта омаданат ман хакки
хидмататро медихам. Ту мана фахмиди? Агар фиреб куни, вовайлои чони
ширинат….
Сулаймон гуфтагихои уро карду ба рох баромад. Хангоми
аз метрои Девяткино ба афтобус нишастан хис кард ки касе аз пасаш омада
истодааст. То ба чангал расидан аз пасаш як марди кавипайкар омадан
гирифт. У ба кавле мухофизи «борбар» хисоб меёфт. Сулаймон хеле рох
рафт. Сахт хаста гардид. Хост ки каме дам гирад. Аммо марди аз пасаш
омада истодаро дида боз ба рох баромад. карибихои шом ба чойи гуфтагии
Азад расид. Дари хоначаи хиштинро як марди тоссари чехрааш озари кушоду
гуфт:
-Где пачки?
У ба хона ворид шуду либосашро кашида борро
бароварда дод. Мард бо ишора хуб аст гуфту у бозгашт ба рох баромад.
Аммо ин лахза мухофизашро надид. Тарсидаву вахмида аз байни ин чангали
серанбуху хилват рох рафт. Карибихои субх раисд ба шахрак. Ба Питер
омадан замон мисли кудак зуд ба даруни чогах даромад. Рузи дигар Азад
омаду уро таъри карда баромварда аз чайбаш ба у 1000 доллари амрикои
дод. Чашмони Сулаймон аз дидани доллархо равшан шуданд. Зуд ба хона пул
фиристоду ба сохиби хонааш рафта пули хонаи ичораашро супурд. Хурсанд
шуд ки кори «равганин» ёфтааст. Баъди се руз боз ба хамон беша рафт.
Борро бурда расониду ба хона баргашт. Аммо кимчихел авзои Азад бечо
буду бо кахр гуфт ки пули индаъфаинаро дертар медихад. У чизе нагуфту
ба хонаи ичорааш рафт. Хост ки каме дам гирифта хастагиашро барорад.
Аммо кимчихел сараш дард карда шикамаш месухт. Дар вучудаш дигаргуние
эхсос кард.
….Ба ман чи шуда бошад? Чи ин кадар бисёр хурок
мехурам. Хамачоям сухта истода кимчи мехохад. У намефахмид ки дар
хуроки мехурдагиаш дар хонаи Азад факат нашъа хамрох мекарданд ва у
мутеъ шуда буд ба моддаи мухаддир. Хамин дам Азад ба телефони мобилиаш
занг заду гуфт ки коре хаст. Сулаймон гуфт:
-Ким чихел саломатиам бад…
-Фахмо..чурачон… дили ту героин мехохад. Биё якбора як дозаша мечашиву баъд аз пайи супориш мешави.
Сулаймон
гайриихтиёр героин истеъмол карду худро дар осмони хафтум эхсос кард.
…Ох ана кайф дар кучо будаасту мо мардхо гаштем аз пайи ишкварзи бо
занхо…
Сулаймон супориши навбатиро хам дар соату дакикааш ичро
карду хакки хидматаш 1000 доллари дигарро гирифта фарахманд ба хонаи
ичорааш омад. Акнун ба чойи хона пул фиристодан у ин пулро сарфи маводи
сапеди дилшикан мекард. Шаб хоб дид ки тамоми мурдахои кабристон аз
кабрхо хеста ба суяш меоянд. Аз буйи бади хонаи ичора бедор шуд. Гирду
пеши бистарашро дида намешуд. Ифлосиву буй дили касро бехузур мекард.
Сулаймон аз хоби дидааш хароисда андеша кард ки шояд таъсири моддаи
пуртаъсири героин бошад. Охир Азад накл карда буд ки героинро аз
устухони одамит таёр мекародаанд. У дар дил касам хурд ки дигар
истеъмол намекунад ин хокаи марговарро. Аммо боз соате пас хумораш
гирифту ба назди Азад рафт. Хамин лахза ба хонаи Азад зани кадбаланди
чашмкабуде ворид шуду Сулаймон уро дидан замон мисли барк дилаш ба
ларза омад…..
Сулаймон ба зани чашмкабуди ба хона даромада нигаристу мисли барк задаги барин дар чояш ларзид.
…Вах ин Ситораи ракосса ку…чи у хам наркокурер шудагичи….
Азад
ба Сулаймон ишора кард ки хонаро холи кунад. Аммо Сулаймон дар берун
интизори Ситора истод. Охир Ситора ишки давраи бачагияш буд.
Ситора…ишки нахустинаш буд…
Хотироти ишки аввал хеч гох аз
хотираш намерафт.Ситора духтари хамсоя аз синфи хафтум инчониб дили уро
рабуда буд. Сулаймон шабхои дароз орзу мекард ки як боракак бо Ситора
хамсухбат шаваду рози дилашро ифшо бисозад.Аммо модари Ситора яке аз он
заноне буд ки барояш одамгари бегона буд. Ба духатрони кадрасаш
ахамияте намедод. Онхо бепадар калон шуда буданд.Ситора ситораи хакики
буд. Чашмони кабуду кади баланд муйхои чингилаву абрувони сапед бо
рухсорахои аргувониаш чанг мекарданд.Сулаймон дар оилаи омузгор калон
шуда буду оилаи онхо хеч гох чунин духтари сатхаш пастро келин
намекарданд. Аммо ишкро аз дар рони, аз тиреза мебарояд. Сулаймон болои
боми хона бо бахонаи олучачини мебаромаду хавлирубии Ситораро бо
халоват тамошо мекард. Гоххо хуштак кашида диккати уро ба худ чалб
мекард. Ситора хам кайхо ба ин чавони кадбаланди чашмсиях дил бохта
буд. Вале аз рафтору кирдори модари ноасл шармаш меомаду гиря карда
менишаст соатхо. Аз синфи хаштум модар уро аз мактаб гирифта хонанишин
кард. Ситора мисли модар шудан намехост. Орзу дошт ки мактабро тамом
карда духтуриба супурад хуччатхояшро. Аммо….Гоххо модар шабхо хона
намеомад. Ситора барои хохараконаш нони загора мепухту хонаи хамося
рафта кори хонаи уро мекарду ягон пиёзу картошка оварда хурок мепухт.
Рузе дар магоза марвориди сапедро диду хушаш рафт. Он вакт хамаи
духтарон ба гардан аз хамин марворидхо шадда мекарданд. Ситора хам орзу
кард ки аз хамин марворид дошта бошад. Аммо… бепули камбизоати
бепадари модари бадасл…..Зани хамсоя уро мисли духтараш дуст медошту
хамеша насихаташ мекард ки мисли модараш нашавад. Рузе хангоми
кулчапази Ситора бо хавас ба зани хамсоя нигариста накл кард ки хамеша
орзуи хамон шаддахои марворидро мекунад. Дили зани хамсоя ба у сухту
рафта аз хамон шаддахои марворид харид. Он руз Ситора кулчахои зани
хамсояро пухта доду худ аз пайи хонарави шуд. Зани хамсоя чор кулчаву
шаддахои марворидро ба у дода гуфт:
-Духтарам ина гир ба гарданат кун.
-Рахмат холачон.
Ситора
дав давон ба хона давид. Аммо додараки хурдиашро надид. Кучо шуда
бошад? Ногахон садои доду войро шунида ба куча давид. Дар мобайни рох
часаде дар хун огушта дар як холати дахшатовар мехобиду хамаи хамсояхо
гирди часад чамъ омада буданд. 
-Бечора ба он тарафи рах мегузарам гуён таги мошин мондаастбачаи бечора….
-Ронандаи лаъин гурехта рафтааст.
Ситора
додаракашро нои гирифта ба кофтан даромад. Хамин вакт ба кулохи сапеди
додаракаш чашм духта часадро шинохт. Бахтиёрчон буд часади мачакшуда. У
давиду худро болои часад партофт. Шаддаи марворидро аз гарданаш
гирифту ба замин партофт. Шаддахои марворид чошу лош рехтанд. Он дигар
ба дилаш рух намебахшиданд….Он руз Сулаймон хам ба хонаи онхо омада
катори дигарон барои мурдаи Бахтиёрчон хеле гириста буд. Мисли одамони
калонсол назди Ситора омаду гуфт:
-Ситорачон зик нашав…Зиндаги насибааш хамин будааст….
Ситораро
шабе гум карданд. Модар ба хонахои хамсоя рафта хакораткунон уро чуё
шуд. Аник шуд ки шабона модар ба Ситора даст мебардораду у кахр карда
аз хона баромада меравад. Сулаймон шабона ин хабари шумро шунида ба
чустучуйи Ситора баромад. Он вакт у дар синфи 10 ум мехонд. Аммо
Ситораро аз ягон чойи деха дарёфт накарданд. Сулаймон аз ишки у мисли
хезуми тар месухт….
-Ха Сулаймон дигар чи хели? ту дар мулки
мардум чи мекоби?-гуёнгуфтани Ситораи ороста андешахои уро ба худ
овард. Ситора рубаруяш меистоду бо чашмони масту махмур суяш
менигарист……..Ха чи хели? Сулаймон дар шахри мардум чи гум карди?
-Туро
шухиомез гуфт Сулаймон. Ситора дигар он Ситора набуд. Он чашмони кабуди
оби он кадар хузнангез гашта буд ки айён буд ки сохиби ин чашмон
мубталои гамбоддаест ки дигар даво надорад.
-Ха, ха ман бошам туро…
Ситора
кахкаха зада механдиду гаши Сулаймон бештару бештар меомад.Ин дам ишки
чандинсолаи Сулаймон гуё мисли насиме гузашту рафт. Нафраташ омад.Ин
лахза мехост ки аз гулуи Ситора дошта буги карда кушадаш. Дар дил
хурсанди мекард ки хайрият дар вакташ уро нагирифта будааст.
-Сулаймон, зиндаги дигар будааст. Ту хам дар шахри мардум дигар шудаи.
-Оре, мулки мардум рангзардат мекунад.
-Мулки мардум хунсардат мекунад.-бадехатан хитоб кард Ситора.
-Раками телефонатро дех
-Наметавонам….
-Азадро аз кучо мешиноси?
-Ин киссаест дароз
Хамин вакт Азад аз дари хавли баромаду ба онхо песонда нигох карду гуфт:
-Соня, рафтем, онхо интизоранд.
Сулаймон аз паси онхо бо хасрат нигох кард.
…..Сулаймон
хайрон буд ки Ситора кучо рафта бошад? Мардуми деха ба чустучуйи Ситора
баромаданд. Баъди ду руз Ситораи аз тарсу сарди кап кабуд гаштаро аз
кабристони деха дарёфтанд. Каровули кабристон накл кард ки субх аз
даруни кабри нопушидае садои гурба барин ба гушаш расиду давида 
Ситораро мебинад. Модари Ситора ба чойи он ки аз зинда дарёфт шудани
духтараш хурсанд шавад, уро таги мушту лагад мегирад. Садои
имдодталабонаашро Сулаймон ки хамсояи нащ\здикашон буд, мешунаваду
токат накрада ба хавлии онхо медарояд.
-Ха чи ту бе пушт ба хонаи мо меои? Кани пирхар аз ин чо дафъ шав…
-Хола, охир Ситораро чи ин кадар азоб медихед? Сар дихед муйхои уро. Охир шумо модар ку на моиндар…
-Хозир падаратро чег мезанам. кани гум шав аз ин чо….
Сулаймон
ки аз падараш сахт мехаросид, давида аз хавлии онхо баромад. Болои бом
баромад онхоро пинхони назорра намуд.Ситора гирякунон ба дегдон хезум
андохта онро даргиронд. Сулаймон охиста хуштак кашид. Ситора гашта
нигох карду даст афшонид. Сулаймон хатчае наившта ба пешаш партофт. Дар
хатча навишта шуда буд:»соати 10и шаб назди боги мактаб бие гап дорам».
Соати 10 онхо дар назди боги мактаби деха вохурданд.
-Ситора ту кучо рафта буди?
-Хамин ду руз дар кабристон пинхон будам
-натарсиди?
-Бибиам
вакте ки дар кайди хаёт буданд мегуфтанд ки аз хама чойи ором кабристон
аст. Факат таъкид мекарданд киагар одам шаб дар куча монад рафта дар
кабристон хоб равад, руххо нигахбонаш мешудаанд.
-Ба хар хол, одами зинад метарсад. Дар ёдат хаст ки 6 мох пештар бачахои Дехи боло аз чи талхакаф шуда мурда буданд…
Панч
мох пештар дар нохияи Вахдат овозае дар бораи халокати асрорангези се
нафар дустони чони Ахмад, Орзу ва Саттор пахн гардида буд. Онхо аз
марги хамдехаашон огахи мебанду байни худ маслихат мекунанд ки ба
даруни кабри нав гур карда рафта наворбардори батареядорро пинхон
мекунанду мебинанд ки дар даруни кабр бо майит чи рух медихад. Як шаб
наворбардоракро даруник абр мемонанду рузи дигар гирифта ба хонаи Орзу
мераванд. Орзу ба хамсараш мегуяд ки дари мехмонхонаро накушоянд. Аммо
то нимашаби аз даруни хона садое намебарояд…Хамсараш хавотир шуда
дарро сахт сахт так так мекунад. Аммо аз даруни хона садое намебарояд.
ба дилаш вохима мефитаду хамсояхоро ба ёри чег мезанад. Вакте дарро
шикаста ба даруни хона медароянд, ахволи хузнангезеро мебинанд. Даст ба
гиребон гирифта астагфурруллох мегуянд. Хар се гирди телевизору камера
сип сиёх шуда бо ани сарду бечон мехобиданд. Телевизор бошад тамоман
сухта буд. Асрори чи хел ба халокат раисдани онхоро касе намедонист.
Аммо каровули кабристон шабона омадни онхоро ба гури нав дида буд.
-Медони аз дасти чунин моадр худро куштан мехохам.
-Ситора дигар ин хел сафсатаро нагу. Биё харду гурехта аз деха меравем.
Хамин вакт садои хакорату дашноми модари Ситора баланд шуду харду дар чояшон карахт шуда монданд…-Ха пирхар духтари ман кати
ин нимашаби чи кор имекнуиа?-гуён модари Ситора давида ба суйи онхо
омад. Ситора аз тарс дир дир меларзид. Сулаймон ба модари Ситора
нигаристу оромона гуфт:
-Холачон, шумо ин хел гумони бад накунед. Ман духтари шуморо мегирам.
Аммо
модари Ситора уро аз муйхои дарозаш кашида кашида ба хона бурд. Рузи
дигар Ситораро ба хонаи холааш бурда монд. Сулаймон аз фикри Ситора
якбора касал шуда монд. Ишки аввал гураи сармозада…..Ситора дар хонаи
холааш ду мох зиндаги кард. Холааш бо модараш ба шахрхои Русия рафта
баъди думох гашта меомаданд. Шугли онхоро хама медонистанд. Маводи
мухаддир манбаи тичорати онхо гашта буд. Ситора баъди ду мох гашта ба
хонаашон омад. Сулаймон ба донишгохи омузгори дохил шуд. Ситораро дар
рох диду хурсандона суяш давид.
-Ситора ЧИ ХЕЛИ ТУ?
-ХУБАМ. ТУ ДОХИЛ ШУДИ БА МАКТАБИ ОЛИ?
-МАН ХАМ ТАБИБ ШУДАН МЕХОСТАМ. АММО МОДАРАМ ХОЛО БЕМОРАНД..
-ЧИ ШУД?
-БА ФИКРАМ САРАТОНИ МЕЪДА
-ЗИК НАШАВ САЛОМАТ МЕШАВАД…
СУЛАЙМОН
ДАР ДОНИШГОХ МЕХОНДУ СИТОРА ДАР ДЕХА БА НИГОХУБИНИ МОДАРИ БЕМОР БАНД
БУД. МОДАР ШАБЕ АЗ ДАРДИ ЧОНКОХИ САРАТОН ВАФОТ КАРД. АКНУН ЗИНДАГИ
ТАМОМАН БАРОИ СИТОРА ВАЗНИН ГАШТА БУД. ЧИ ШУДУ У ДАР ТУЙХО РАКОССАГИРО
ОГОЗ КАРД. СУЛАЙМОН БЕХАБАР БА ДЕХА РУЗИ ИСТИРОХАТИ ОМАДУ СИТОРАРО ЧУЁ
ГАРДИД. АММО МОДАРАШ ХАБАР ДОД КИ СИТОРААШ БА РАКОССАГИ САР КАРДААСТ.
-ВАХ ЧИ БАЛОИ АЗИМЕ…
СУЛАЙМОН БО СИТОРА РУБАРУ СУХБАТ КАРДА АСЛИ
ВОКЕАРО ПУРСОН ШУД. У БО АЛАМ НАКЛ КАРД КИ ХОЛААШ УРО БО ХОФИЗЕ ШИНОС
МЕКУНАДУ У ШЕФТАИ ИН ХОФИЗБАЧА МЕГАРДАД. ХОФИЗИ БУЛХАВАС БА ГУШИ У
АФСОНАИ ИШКУ ВАФОДОРИ ХОНДА БА ДОМИ ХУД МЕАФТОНАД. ХАТТО СИТОРАИ СОДА
БАРОИ ХОТИРИ ФАКАТ БО У БУДАН ХУНАРИ РАКОССАГИРО АЗ ХУД МЕКУНАД.
СУЛАЙМОН ДОДГУЁН ДАШНОМАШ ДОДУ АЗ СИТОРА ДУР ШУД. ОХИР СИТОРАРО У БО
ЧОНУ ДИЛ ДУСТ МЕДОШТ. АММО СИТОРАИ ЧОНАШ БА У ХИЁНАТ КАРДА БА ДИГАРЕ
ДИЛ БАСТААСТ. ЧИ КУНАД КИ ДИЛ ДИЛИ ЗАЙНАБ БУВАД. СИТОРА ШАБЕ ХАНГОМИ
РАКОССАГИАШ БА ДАСТИ ГУРУХХОИ СИЛОХБАДАСТ МЕАФТАДУ УРО МАЧБУРИ АЗ ТУЙ
ГИРИФТА МЕБАРАНД. ДИГАР КАСЕ БАЪДИ ИН ВОКЕА СИТОРАРО ТО ХОЛ НАДИДА БУД.
АНА АКНУН СИТОРА ДАР РУССИЯ….АЧИБ ИН КАДАР СОЛ ДАР КУЧОХО ГАШТА
БОШАД? …Сулаймон ба хонаи Азад
гашта даромаду якбора хис кард ки баданаш ба сузиш даромад. Хумори
героин ба устухонхояш таъсир карда ба хуруч даромад. У дегчаро монду ба
дарунаш хокаро андохта каме чушонду ба сузандору гузаронида аз раги
дасташ каме гузаронид.
-Ах кайф кардам. Таъбаш чок шуда худаша хуб эхсос кард. Боз андешахояш ба гузаштаи дур рафт.
Ситора он шаб бо хиром мераксиду хеч ба гушаи хаёл хам намеовард ки
соате пас уро гурухи исилохбадастон омада мебаранду хаёташ якбора ба
каъри чохи бетаг фуру меравад. Дар айни базм ба хавли гурухи
силохбадастон ворид шуда дар мобайни сахна дасти ракоссаро кашида
мачбури аз сахна хакораткунон бароварданд. Ситора гиря карда зори кард
ки ба у даст нарасонанд, дигар харгиз ракс намекунад. Аммо
Чоник(силохбадасти командир) на ба сухани атрофиен ахамият доду на ба
сохиби туй. Ситора дод мегуфту кумак металабид. Аммо касе ба у наздик
намешуд. Он солхо силохбадастон давр меронданд. Ситораро силохбадастон
бурда сарашро шармандавор тарошида дар дарахт бастанд ва урён монда
баромада рафтанд. Ситораро як зани савобчуе дида омаду аргамчинро аз
танаш кашида ба хонаи худ бурд. Ситора дар хонаи Бону шаш мох истоду
ким чихел худро норохату носолим эхсос кард. Кимчихел нафасаш гирифта
пойхояш карахт мешуданд.Бемории сил ёр гашта буд уро. Руз ба руз захиру
хаста мегардид. Ситора дар беморхона бо зани русе шинос шуду у як
даъвое гуфт ки Ситора аз пайи он гардид. Муддати як сол табобат гирифт.
баъди аз беморхона баромадан у намедонист ки ба кучо биравад.
Хавлиашонро кайхо холааш фурухта хохараконашро бо худ ба хавлиаш бурда
буд. Ситора ханузам аз он силохбадастон метарсид. У ба дугонааш занг
зада тхохиш кард ки барояш чойи кор дар Туркиё ёбад. Дугонааш баъди ду
руз занг зада хабар дод ки хатто чиптаашро мехарад, хезаду ба наздаш
биёяд. Ситора хурсандона баъди як хафта ба Туркиё сафар кард. Аммо уро
дар фурудгох на дугонааш, балки як марди синну сол рафтае пешвоз
гирифту пурсид:
-Шумо Ситора?
-Оре, кани Гулсара?
-Гулсара холо бо шавхараш дар Олмон ситирохат дорад. шумо бо ман
меравед, баъд масъалаи чойи корро мебинем якчоя. Дили Ситораро ларза
фаро гирифт. Бка як хавлии бохашамат расиданд. Ба даруни хавли расиду
уро ба хонаи дарун дароварданд. баъди хурокхури уро ороста карданд.
Хайрон шуд Ситора. Охир мисли арус ороста буданд уро. Ногахон марди
тахминан 55 солаи баднамои хеле олуфтае даромаду бо лахни турки ба
занхои дар хона буда ишора кард ки онхо берун раванд. Ба Ситора ишора
кард ки муискиро бимонад. Ситора мусикиро зер карду лахни ширини арабие
садо дод.
-Кани барои ман биракс кабутарак….
-Чи?
-ЧИ дугонаат нагуфт ки турои барои чи ин чо даъват кардааст?-Дугонаам ба ман гуфта буд ки хамрохаш дар бозор ба фурушандаги сар мекунам
-Кариб ки рост гуфтааст. Аммо холо ту мехмони мани ва дугонаат аллакай хакки хидматашро гирифтааст.
-Чи хел? гиря карда пурсид Ситора.
-Ту маро имшаб хурсанд кун бо раксу ишвахоят….
-шумо баробари падарам. Агар падарам зинда мебуданд шояд дар ин синну сол бо шумо баробар мешуд…
-Гапа кам куну аз пайи раксу ишва шав, вагарна дар куча бароварда сарат медихам. Туъмаи мардхои кучаги мешави…
Ситора аз русиро нимкола гап задани ин мапрди точири турк аник фахмид
ки у «маняк» гуфта ягон одами бадро фикр дорад. Ситора ноилоч то субх
дар огуши ин марди пир даромада ишваву нозу ракс кард. Субх марди
точири турк як микдор пулаш доду гуфт:
-Духтари хуб менамои…хохи ман ба дустам ба Фаронса занг мезанам, он чорафта падари касалии уро нигохубин мекуни.
-Майлаш, факат дигар коре набошад илтичоомез зори кард Ситора.
Марди точири турк ба Фаронса телефон карда бо забони турки як соат сухбат карду ба Ситора чашмаки карда гуфт:
-Хамааш хуб шуд. т ухуди хамин бегохи бо хавопаймо ба Маскав мерави, аз он чо ба Фаронса, фахмиди?
Ситора бегохи дар дил фикр крад ки шояд мераваду ба пирамард нигохубин
карда пул чамъ мекунад.Ва омада хохараконашро аз чанголи хола халос
карда ба рохи одамгари медарорад. Аммо холо у бехабар буд ки уро чи
кадар мочарову пайрахаву сузу созхо интизор аст…..
Ситора
ба Фаронса омадан замон аз руйи сурат пешвозгирнадаро шинохт. Чавони
зардинаи айнакдор бо лахни форси уро хушомадед гуфта ба мошин шинонд.
Ба як хавлии хеле бохашамате расиданд. Даруни хавли кушки
сураткашидаеро мемонд. Пирамарди тахминан 70 солаи айнакдоре бо лахни
форси уро пешвоз гирифта ба хона таклиф намуд. Ситора аз руйи тахмини
худаш фикр кард ки шояд хамин пирамардро у нигохубин мекунад. Шаб у
хамрохи дигар хидматгорони занги бихобид. Чун забонро намедонист, бо ин
зангидухтарони бегона намедонист ки чи хел гуфтугу бикунад. Субх
пирамард гуфт ки таёр шавда, ба беморхона мераванд. У хайрон шуд. 
-Барои чи?
-Ту бояд аз духтур гузари, чунки барои инчо истодан хуччатхои туро таер мекунем.
Дар
беморхона тамоми вучуди уро аз ташхиси тибби гузарониданд. дар лабони
пирамард табассум давид. Охир барои духтари ягонаи касалиаш донори
гурдаи солим ёфта буд. Аз шоди намедонист чи кор бикунад. Аммо ба
Ситора сирро бой надода гуфт ки саломатиаш каме нохуб будаасту у бояд
сахт табобат бигирад, вагарна аз ин давлати бегона берунаш мекунанд.
Ситора ба ин суханони у бовар карда гумон крад ки ин пирамард одами
некдилест. тули се руз у дар ин хавлии бохашамат зисту хурокхои
боллазатро хурда факат дар назди оинаи нилгун рузаш мегузашт. Рузи
саввум пирамард бо духтари зебои кадбаланди чашмсияхе омада бу ишора
крад ки либосашро зуд иваз бикунад, онхо ба беморхона мераванд. Духтари
муйсафед ки Лайли ном дошт, ба у як нигаристу ру турш кард. Дар
беморхона уро ба утоки чаррохи бурданд. У хайрон дод зад ки чаро уро
чаррохи мекунанд. Аммо муйсафед як бокахр нигохаш карду Ситора аз тарс
дигар ягон норозигие изхор накард. Дар утоки чаррохи у эхсос кард ки
инчо кори дигар аст. Пас чаро уро чаррохи карданианд. ба гарданаш
сузандоруи бехушовар гузарониданду у ба хоби ширин фуру рафт. Гури
торикеро дид ки у фик фик карда гиря карда нишастааст. Падарчон, маро
бо худ баред. Ин зиндаги ба дилам зад. У факат мегирист, аммо дар ин
гури сарду торик касе уро намешунавид. Ситора аз гур баромадани шуд,
аммо модараш аз кучое пайдо шуда уро сахт ба огуш бигрифт. Очачон,
мурдан мехохам….Болои сараш духтурон истода вучудашро чок карданд.
Гурдаи солимаш барои Лайлии сарватманди касали сахт даркор буд. Лайли
духтари ягонаи сарватмандтарин точири эронии дар Фаронса зиндаги
мекардаги буд..
Лайли
духтари сарватмандтарин точири эрони буд.Падари у Сафохочи дар бисоташ
аз шаш хамсари гирифтааш хамаги як фарзанд дошт. Лайли аз хурди
нозпарвард калон шуда падарро хеле гам медод. 19 сола шуду якбора бемор
шуд. дод мегуфту ба падар мегуфт ки баданаш месузад. Ба беморхона
бурданд. Баъди ташхиси тибби аник гардид ки гурдааш тамоман ба кор
намеояд.Аммо барои гурдароро иваз кардан падар хеле фикр карду ба
хулосае омад ки ягон духатри мусулмонро меёбаду гурдаи духтари
ягонаашро иваз мекунад. Ана, акнун барои иваз крадани гурдаи фарзандаш
сайд ба пойи худаш омада буд. Боз ин духтар сохибе надоштааст. Сафохочи
аз хурсанди намедонист ки духтари точикро миннатдори бикунад. Аммо
чаррохи хеле тул кашид. Ситора хеч ба худ намеомад. Табибон гирди сари
у истода хайрон монданд ки барои чи вакти хисоб карда у ба хуш наомада
истодааст. Аммо баъди соате маълум гардид ки дар батнаш тифли хануз
духафтаина дорад. табибон бо Сафохочи маслихат карда тифлро чаррохи
карда искот карданд. Вакте ки Ситора ба хуш омад, аз ин хама найрангхои
Сафохочи бехабар буд. Тули шаш мох Ситора ба худ наомад. Вучудаш мисле
ки аз худаш набуд. Сараш сахт дард карда пойхояш харакат намекарданд.
Пирамарди сарватманд акнун аз пайи табобати у шуд. Лайли хам дар
беморхона буд. Баъди иваз кардани гурдааш у тамоман дигар шуда буд.
табибон гуфтанд ки Лайли бояд пархез карда муддати зиёд тахти назорати
духтурон бошад. Аммо Лайли аз падар ичозат нагирифта ба сайри Шветцария
рафт. Пирамард девона шуд аз ноахлии фарзанд. Ситора ханузам намефахмид
ки барои чи уро чаррохи кардаанд. Намедонист ки бачадони уро низ
гирифта партофтаанд. У харгиз модар шуда наметавонист. Лайли дар
Шветцария ногахони сахт бемор шуд. Ду руз дар беморхона хобиду шаби
саввум у вафот кард. Вакте ки ба Сафохочи телефон карда ин хабари ушмро
расониданд, у аклашро кариб ки гум кард. Ба Ситора гапхои пасту баланд
мегуфт:
-Ту сабаби мурдани духтари ман шуди. Ту омадиву у мурд.
Ситора
ки худ базур рох мегашт, аз суханони нешдори Сафохочи гирен шуда ба
худкуши рози мешуд. Рузе чияни Сафохочи Кабир омада уро гуфт ки хоанро
худ холи кунад, чунки Сафохочи ба садама дучоршуда ба халокат расидааст.
-Чи , охир ман кучо меравам? касеро намешиносам?НОНИ РУСИЯ АРРА ДОРАД,..
Ситора ба Кабир нигаристу гириста гуфт: Охир ман инчо касеро намешиносам, ба кучо меравам?
Аммо
Кабирро аз ин парвое набуд. Уро гирёну нолон аз дар берун кард. Ситора
гирякунон дар кучахои калону сермошини Фаронса кадам мезаду хайрон
мешуд ки ба кучо раваду аз ки мадад пурсад. Худоё, мани гарибро дар
панохат бигир. Аз гушнагиву ташнаги шикамаш нагора мезад. Дод задан
мехост аз берахмии такдир.Дар рох занеро дид ки дар замин нишаста гадои
мекунад. У хам дар катори у нишаста ба одамони гузашта истода даст
дароз карда гадои намуд. То бегох як микдор пул чамъ карду нон харид.
Акнун андеша мекард ки шабро дар кучо руз бикунад. Ба як тангкучаи
танге раисду бомжхоро дид ки чое нишаста хурок мехуранд. У хам ба онхо
наздик шуда ишора крад ки хамрохашон бинишинад. Ситора нишасту якбора
гиря кард. Хориаш омад. Охир ин чи соате ки у хамрохи бомжхои оворагард
нишастааст. Боз дар кучо , дар як давлати абаркудрати гарби. Ситора хуб
гиристу сипас бо ишора фахмонд ки аз Точикистон асту инчо сохибе
надорад. Бомжхо ба у хамдардона нигариста гуфтанд ки хатман кумакаш
мекунанд. Аммо у бояд онхоро хеч гох фиреб накунад.Вагарна уро зинда ба
зинда пуст мекананд. Ситора бояд хамрохашон аз субх ба партовгох рафта 
либосу хурока чамъ бикунад.Ситора субх бо онхо баромада ба партовгохе
рафт. Аз дидани партовгох дахонаш кушода шуд. Дар ин партовгохи гарби
хама чиз гайри чони одам ёфт мешуд. Либосхои нав, туфлихои оличаноби
фаронсави, пудраву упо, атрхои кимматбахо, хама ашъёи рузгор, хуллас
гайри чони одам ин чо хама чизро дарёфт кардан мумкин буд.Ситора бо
хамрохонаш ба халтахо ин дарёфтхоро андохта ба манзилгохашон
баргаштанд. Ситораро якбора ларза дар баданаш фаро гирифт. Хунуксармо
сар намедод уро. Гирист бо алам. Бомжхо ба у ахамият надода аз пайи
хурокхури шуданд.Ситора соат ба соат мисли мум об мешуд..Хамин вакт
болои сарашон полис омаду хама гурехта рафтанд. Факат Ситора монд бо
таъби баланду тани ларзон…гон 
Ситора
аз дарди гурдаи набудааш менолиду менолид. Корманди полис ба у наздик
шуда бо забони нофахмо чизе гуфту уро аз бикинаш гирифта ба мошини
полис бурд. Ситора аз дард дигар чизе гуфт натавонист. Дар шуъбаи
милиса тарчумони руси фаронсави омада бо у сухбат кард, аммо Ситора
чизе нагуфта араки сарди руяшро пок карду ба замин фитод. Вакте ки ба
худ омад, худро дар бистари сап сапеди беморхонаи фаронсави дид.
-Вах, боз чи шуда бошам?
Тарчумон
омада дар беморхона фахмонид ки баъди табобат ёфтанаш уро депорт
мекунанду ба ватан меравад. Ситора аслан ба ватан рафтан намехост. Орзу
дошт ки пули зиёд кор кунад.Барои хамин кушиш кард ки охиста аз
беморхонаи бесохибон гурехта равад. Шабона бо бахонае берун баромаду
гурехт ба кадом рохе ки рост наояд. Карибихои субх ба якчое расид ки
боз мисли онруза бомжхоро дид. Ба наздашон рафта салом дод. Онхо як
ба у нигох карданду ишора карданд ки чи мехохад. Аммо Ситора чизе
нагуфту худро ба замин партофта гиря кард. Боз бо бомжхо хамрох шуд.
Акнун Ситора хеле хушёр шуда медонист ки чи кор кунаду аз дасти полис
халос шавад. Мактаби зиндаги ибраташ дода буд. Бомжхои фаронсави хеле
некдил буданд. Ба у забонро охиста охиста ёд доданд. Ситора аз
партовгох либохсои зебои ёфтаашро пушида ба назар духтари зебои
сарватманде менамуд. Шабхо ба сайри шахр мебаромад. Шабе тасодуф шуду
бо зани турке шинос шуду хонум Гузал уро ба хонаи худ таклиф намуд.
Гузал раиси ширкати амрикоии атрхои муштарак буду хеле сарватмандона
мезист. Аммо на шавхар дошту на фарзанд. Гузал ба Ситора нигариста гуфт
ки агар хохад дар хонаи у ба сифати хидматгор истад. Ситора бо чону дил
хохиши уро пазируфт. Акнун Ситора хеле зебо шуда дигар он духтараки
содаи дехоти набуд. Гузал аввалхо симои аслии худро нишон надода уро
мислаи модар мехрубони мекард. Аммо вакте ки Ситора рузе бо додараш
Илхан шухикунон ишваву ноз карду у дидан пас мисли шери жаён гашт. Ин
хиссиёт мисли рашки мард ба зан буд. Ситора хайрон шуд ки чаро Гузал
уро ин кадар рашк мекунад. Гузал уро мисли гахвараки чашм эхтиёт карда
намегузошт ки аз чизе танкиси бикашад. Ситора хис кард ки Гузалхонум ба
у дигар хел мехр дорад. Аммо хеч фахмида наметавонист ки ин чи мехре
бошад? Аммо шабе вакти хобаш Гузалхонум омада сар ба болини у гузошту
бо алам саргузашташро накл кард.
…Гузал дар оила савумин духтари
хонавода буд. Падар доимо бадмаст ба хона меомаду хамаи духтарону
хамсарашро таги шаттаву лагад мегирифт. Аламаш бачадор нашудани
хамсараш буд. Мехост ки сохиби писар бошад. Модар чанд бор аз зулми у
хост ки худкуши кунад. Аммо духтаронаш пеши рохи уро гирифта зори
мекарданд ки хотири онхо ин коро накунад. Гузал аз хурди падарро сахт
бад медид. Факат орзу мекард ки у дигар ба хона наояд. Шабе падар маст
омаду модарро аз муяш кашида аз хона баровард ва бо корди дасти ба
шиками у халла зада худ аз хона баромада рафт. Модар то ба беморхона
расидан вафот кард. Гузал падарро чуё мешуд хамеша то ёфта бо дастони
худ буги карда бикушадаш. Аммо падари уро то ин дам дигар касе надида
буд. Гузалу апахояш бо мадади тагохояш ба воя расиданд.Аз хамон вакт
Гузал мардхоро чашми дидан надошт. Аз шавхар кардан метарсид. Илхан
бошад писари холааш аст. Аввалхо ба у ошик шуда мехост ки издивоч
бикунад, аммо у инро намехост. Чунки ба мардхо нафрати беандоза дошт.
Акнун ки дар хона Ситора пайдо шудааст дили у ба зиндаги гарм шуда
мехост ки Ситора уро бифахмаду мехрубониашро кабул бикунад.
-Медони
Ситора, ин хиссиёт дигар айб нест. Зан занро дуст дошта метавонад. Агар
мухаббати маро кабул куни метавони мисли шохдухтар зиндаги куни.
-Чи? вах хеч гох.
Ситора
хеч ба гушаи хайёл хам оварда наметавонист ки зан занро дуст дорад.
Медонист ки хамчинсбози дар ислом харом аст. У боз бо гиря дилашро холи
мекарду аз худо дар дил илтичо мекард ки харчи зудтар чонашро бигирад,
чунин зиндаги маъни надошт. Дар ин дури акнун ба кадри ишкиСулаймони
хамсояаашон расида буд……
Сулаймон каме дароз кашиду аз халоват чашмонашро пушид. Боз пеши руяш Ситораи хамсоя падид омад.
-У дар гурухи Азад чи кор мекарда бошад?
Азад
ишора кард ки Ситора холо дар тамоми Русия хамчун драгдилер(миёнарави
яклухтфуруш дар маводи мухаддир) машхур аст. Аз у дигар рэкету
нашъачалобон мехаросанд.
Ох Ситора! Чи кадархо дустат медоштам.
Холо бошад аз аввала дида зеботар гаштаи. Диле ки дуст медорад, бад
дида наметавонад. Ситора чунон ороста буд ки каси дидаги мафтунаш
мегардид. Чанде пештар чунин зани зебои дилкаш бо Азад шиносои дошту
якбора гум шуд. Баъдтар Сулаймон фахмид ки Сумаё худро барои такиши
фармоишие курбон сохтааст. Сумаё аслан догистони буду дар оилаи хеле
кашшок ба воя расида буд. Сумаё ба Русия меояду бо хамин Азади
нашъачалоб шинос мешавад. Азад уро бо найранг ба ин торхои анкабут
мепечонад. Сумаё пеш аз шахид шудан медонист ки якумра аз ин дунё
меравад. Барои ояндаи хонаводаашон у рози буд ки чони ширини азизашро
курбон сохта онхоро дар дахсолахо аз пул таъмин созад. Он руз Сулаймон
дар танхои наисхаташ кард ки чони чавонашро эхтиёт бикунад. Охир умри
одами бахо надорад. Аммо Сумаё ба хотири пули калоне ки метавонист 
якумр хохаракону додараконашро таъмин созад, дар миёнаш мина печониду
ба суйи бинои магоза вокеъ буда давид. Медонист ки ба суйи марг
меравад. Он руз у охирин намоз хонду ба Сулаймон табассуми зебое хадя
карда гуфт:
-Сулаймон рахмат ба ту, ки то ин дам гами маро мехурди.
Ту дар байни ин гургхо дигари. Дар он дунё хатман якдигарро мебинем.
панохат ба Худо. Дидор дар киёмат!
Сулаймон ин лахза ба акси
Сумаё нигаристу Ситораро ба хотир овард.Чи монандие доштанд онхо бо
хам. Оре нигоххояшон гамолудаву сард….Хамин дам дар кушода шуду Азад
бо дастони ба хун олуда ба хона шитобон ворид шуд…Азад дастони хунолудашро рафта бо саросемаги дар ташноб шусту ба Сулаймон ишора кард ки сачокро биёрад.
-чи ходиса рух дод?
-Хеч гап не, як намефахмидаги одамро куштам нохост.
-Чи? дар тани Сулаймон гуё варача дамид.
-Чи
хайрон мешави? холо ба сари ту хам меояд Ёд гир одамкуширо.Ин Чоник ба
чони хама задаги буд. Аз дасти у хама бачахои мо ба дод омада буданд.
Чоник аз Чеченистон буду бачахои моро «падставит» мекард. Сазояш хамин
номарда. Ин Ситораи хамшахриат наомада буд?
-Не…У гашта
пурсидани буд ки Азад бо Ситора чи муносибат дорад. Аммо забонаш
нагашту хомуширо авлотар донист. Шаб онхо як амалиёти пинхони доштанд.
Бояд аз Туркиё ба онхо бори тоза меомад. Драгдилер Ситора ин борро
меовард. ин бор аллакай харидорони зиеде дошт. Дар назди бозори Сенной
ду нафар фурушандаи яклухтфуруше доштанд ки борро имруз бояд кабул
мекарданд. Дар назди метрои Ладожская бошад марихуанаро зуд бе ягон
танаффус харидори мекарданд. Асосан фурушандахо занхои миллаташон
гуногун буданд. Сулаймон хис кард ки агар одамизод як ба ин вартаи сиях
меафтидааст, дигар баромаданаш амри махол будааст. Агар баромадан хохад
хам уро одамони даркори омада дар як зум хамин хел мекушанд ки касе
даракашро намеёбад.Барои хамин у дигар мукобилият нишон надода ба
хотири пулу сарват хамрохашон буд. Боз мубталои нашъаманди хам шуда
буду дигар у дар зиндаги ба чизеву касе шавк надошт. Ба хамсараш гоххо
занг зада факат пул мефиристоду халос. Хануз онхо фарзанд надоштанд.
Торики фаро расиду Сулаймон аз пайи супориши навбати шуд. Ба дехаи
Репина рахсипор гардид. Дар дехаи Репина уро одами даркори интизор буд.
Аммо дар миёни чангал нохост се нафар калхои хунхур(скэнхедхо) ба
чонибаш бо арматурхои вазнину занчирхои бадвохима омадан гирифтанд.
Хамрохашон боз як духтари муйсараш мисли точи хурус низ меомад.
Сулаймонро аз тарс пешобаш омад беихтиёр. У дар хаёташ чун хозира
нахаросида буд. Аз тарс забонаш гирифта ба телефони мобили занг задани
шуд. Аммо натавонист, чунки аллакай онхо наздик омада гугирд пурсон
шуданд.
-Я не курю
-А если куришь, то мы тебя …у дигар
ерои сухан кардан накарду даст ба миёнаш бурд. Охир дар миёнаш бори
арзишаш 12000 доллари амрикои баста шуда буд. Вах агар онхо маро кушанд
хам ин нашъачаллобон ин микдор пулро рафта аз падару модари бегунохам
чуё мешаванд. Онхоро ба азоб мемонам. Инхо мисли захрпечаканд. Гурехт
якбора байни чангал. Аммо ба сараш арматури сахт бархурду аз чашмонаш
оташак парида бехуш афтод.
СУЛАЙМОН САРАШРО ДОШТУ ХАТТО СУХАНЕ НАГУФТА БА ЗАМИН АФТИД. АГАР ХАМИН
ЛАХЗА АЗ ОН ТАРАФИ ЧАНГАЛ МУХОФИЗАШ НАМЕОМАД, ШОЯД УРО КУШТА БОРАШРО
МЕГИРИФТАНД. ВАКТЕ КИ БА ХУД ОМАД, САРАШ БАСТА БОЛОИ БИСТАР МЕХОБИДУ
ДАР ПАХЛУЯШ СИТОРА МЕНИШАСТ. СИТОРА ДАСТОНИ УРО БО МЕХР ФИШУРДА ЗЕРИ
ЛАБ ЧИЗЕ МЕГУФТ. СУЛАЙМОН УРО ДИДАН ЗАМОН АЗ ХУРСАНДИ КАРИБ КИ ХЕЗ ЗАДА
АЗ БИСТАР БАРХЕЗАД.
-УРА…СИТОРА ХАМИНЧОСТ…ОХ ИШКИ АВВАЛ….ИН КАДАР ТУ ХОТИРМОНУ ШИРИНИ….СИТОРА БА У НИГАРИСТУ ТАБАССУМ КАРДА ГУФТ:
-СУЛАЙМОНЧОН, ХАЙРИЯТ КИ САРИ ВАКТ БА ЕРИАТ ШИТОФТАНД, ВАГАРНА ИН
ОДАМХУРОН АХЛИ ОИЛААТРО БАРОИ ИН БОР РАФТА МЕКУШТАНД. ХУДАТРО ЧИ ХЕЛ
ЭХСОС МЕКУНИ?
-ВАКТЕ КИ ТУ ИНЧОИ МАГАР МАН ХУДРО БАД ХИС МЕКУНАМ?
-БАС КУН, СУЛАЙМОН ХУДАТРО БА МАН ИН КАДАР НАЗДИК НИШОН НАДЕХ, ВАГАРНА ИН АЗАД АЗ РАШК ТУРО МЕКУШАД.
-СИТОРА ЧИ МАГАР ТУ БО АЗАД .
СИТОРА ВАКТЕ КИ ГУЗАЛ ХОНУМ СИМОИ АСЛИАШРО НИШОН ДОДА ГУФТ КИ ФАКАТ
БО ЗАН БУДАН МЕХОХАД, ХАРОСИДА АЗ У ПИНХОН МЕШУД. ГУЗАЛ ХОНУМ БАРОИ У
ТАМОМИ ШАРОИТХОРО МУХАЙЁ КАРДА ФАКАТ ХОХИШ МЕКАРД КИ ЧИЗЕ ХОХАД ХАМОНРО
БАРОЯШ МУХАЁ МЕКУНАД. АММО СИТОРА ДАР ФИКРИ АЗ ИН ХАВЛИИ БОХАШАМАТ
ГУРЕХТАНРО ДАР ДИЛ КАШИД. ГУЗАЛ ХОНУМ БО ЯКЕ АЗ НАШЪАЧАЛЛОБОНИ ПИТЕРИ
АЗАД ДУСТИ ДОШТУ БА ВОСИТАИ У КОРХОИ ИФЛОСАШРО БА АНЧОМ МЕРАСОНИД. АЗ
ДАВЛАТХОИ КАМБИЗОАТ АЗ ЧУМЛА УЗБЕКИСТОН, ТОЧИКИСТОН, КИРГИЗИСТОН БАРОЯШ
ДУХТАРХОИ БЕСОХИБРО МЕОВАРДАНД БАРОИ ИНТИКОЛИ МОДДАХОИ МУХАДДИР, БАРОИ
ДИЛХУШИАШ ВА БАРОИ ГИРИФТАНИ УЗВХОИ БАДАНАШОН. ЧУНКИ ЯКЕ АЗ ТИЧОРАТИ
ПУРДАРОМАД ИН ТИЧОРАТИ ГУРДА, ЧИГАР БУД. ХАМЧУНИН ГУЗАЛ ХОНУМ БА ЯКЕ АЗ
ТИЧОРАТХОИ ХАТАРНОК ГИРИФТАНИ ЧАНИНИ ТИФЛ БАНД БУД. САРВАТМАНДОНИ
ГАРБИ БАРОИ ЧАВОН КАРДАНИ ХУД АЗ ЧАНИНИ ТИФЛИ 2ХАФТАИНА ТО 1 МОХА
ИСТИФОДА МЕБУРДАНД. МОДАРИ ТИФЛРО ИСКОТИ ХАМЛ КАРДА ЧАНИНРО МЕГИРИФТАНД
ВА АЗ ОН ШУРБО КАРДА МЕХУРДАНД ВА ГУЁ 10 СОЛ ЧАВОН МЕШУДАНД. ГУЗАЛ
ХОНУМ АЗ ЧИЗЕВУ КАСЕ НАМЕХАРОСИД. БА ХАМА КОРИ ХАРОМ КОДИР БУД У. ВАКТЕ
КИ АЗАД БА ХОНАИ У МЕХМОНИ ОМАД, КУШИШ КАРД КИ СИТОРАИ СОХИБЧАМОЛ АЗ
ЧАШМОНИ У ПИНХОН БИМОНАД. АММО СИТОРАРО АЛЛАКАЙ АЗАД ДИДАВУ ТАГИ ЧАШМ
КАРДА НИЯТ КАРД КИ УРО БА ХУД БА ПИТЕР МЕБАРАД. ВАКТЕ КИ ИН МАКСАДАШРО
БА ГУЗАЛ ХОНУМ ИЗХОР КАРД: У МИСЛИ ОДАМИ АКЛ ГУМКАРДА КАРИБ КИ ГИРЕБОНИ
УРО БИГИРАД. АММО ГУЗАЛ ХОНУМ МУНОСИБАТАШОНРО АЗ РУЙИ СИТОРА ВАЙРОН
КАРДАНИ НАБУД, ВАЛЕ УРО ХАМ АЗ ДАСТ ДОДАНИ НАБУД. БАРОИ ХАМИН БА СИТОРА
ГУФТ КИ АГАР АЗАД РОЗИГИАШРО ПУРСАД, НЕ ГУЯД. ВАГАРНА ГУЗАЛ ХОНУМ УРО
ЗИНДА НАМЕМОНАД. СИТОРА ДАР НАВБАТИ ХУД БА АЗАД ХАМА СУХАНОНИ УРО
РАСОНИДА ЗОРИ КАРД КИ УРО АЗ ДАСТИ ИН ЗАНИ БЕАКЛ ХАЛОС БИКУНАД. ВАКТИ
РАФТАНАШ СИТОРА АЗ ГУЗАЛ ХОНУМ ШАПАЛОКИ САХТ ХУРД, АММО ТОКАТ КАРД. ДАР
ШАХРИ ПИТЕР У ГУМОН ДОШТ КИ АЗАДРО БО НАЙРАНГЕ МЕФИРЕБАДУ ГУРЕХТА
МЕРАВАД. АММО ДАР ФУРУДГОХИ ХАВОИ МОШИНИ МЕРСЕДЕСИ СИЯХ ОНХОРО АЛЛАКАЙ
ИНТИЗОР БУД. ДАР ХУЧРАИ АЗАД БАРОЯШ ХАМА ШАРОИТ ОМОДА БУД. АЗАД ДАР
ДЕГЧА МОДДАРО ЧУШОНДУ СИПАС БА СУЗАНДОРУ ГУЗАРОНИДА БА РАГИ ГАРДАНАШ
ГУЗАРОНИД. СИПАС ХАЛОВАТ БУРДА ХАНДИДУ ГУФТ:
-ТУ ДИГАР СИТОРА НЕ ТУ СОНЯ ХОНУМ МЕШАВИ. ШУНИДАИ ЗАМОНИ ПЁТРИ 1 ИНСО
СОНЯДУЗДАК ГУФТАНИ ЗАНИ МАШХУРЕ БУД, ТУ АМСОЛИ У МЕШАВИ…СИТОРА ДИГАР
ИЛОЧЕ НАДОШТ БА ЧУЗ УРО ГУШ КАРДАН. ШАБИ АВВАЛ АЛЛАКАЙ УРО ХАМЧУН
МАНБАИ БОРКАШОНИ ИСТИФОДА БУРДАНД. ГУФТАНД КИ БА МЕТРОИ ЛАДОЖСКАЯ РАФТА
БА КАМПИРАКЕ БО НОМИ МАША ВОМЕХУРАДУ ЯК МИКДОР МАРИХУАНАРО ДОДА МЕГУЯД
КИ «СЕ ОЛУЧА ТАЕР ШУД». МАЪНИАШРО НАФАХМОНДАНД. ИН БАРОИ САНЧИШИ СИТОРА
БУД. ОН ШАБ СИТОРА БО МАША КАМПИР ШИНОС ШУД. МАША АСЛАН ЗОДАИ УКРАИНА
БУДУ СОЛХОИ СОЛ ИН ЧО БА ФУРУШИ МОДАИ МУХАДДИР МАШГУЛ БУД. ОН ШАБ У БО
МАША СУХАБАТ КАРДУ КИ УБДАНИ АЗАДРО ФАХМИД. АЗАД АСЛАН ДАР ОИЛАИ ЯК
МАРДИ ХУДОЗАДАИ КОТИЛ ТАВЛИД ЁФТА БУД. ПАДАРИ АЗАД ХАНГОМИ МУНОКИШАИ
ОИЛАВИ МОДАРИ ОНХОРО БО ТАБАР ЗАДА КУШТА БУД. ОН МАНЗАРА ХАМЕША ПЕШИ
РУЙИ АЗАД БУД.
ОН БЕГОХИ АЗАД ХАМРОХИ ДОДАРЧААШ ДАР РУЙИ ХАВЛИ БОЗИ ДОШТ. ПАДАРАШ АЗ САХРО ОМАДУ БО КАХР ПУРСИД МОДАРАТ КУЧОСТ?
-ДАР ОШХОНА ХУРОК ПУХТА ИСТОДААСТ.
-КАНИ ВАЙ
У БЕ ЯГОН ГАП БА ОШХОНА ДАРОМАДУ АЗ МУЙХОИ ДАРОЗИ МОДАР КАШИД. АЗАД
ДАВИД АЗ ПАСИ ПАДАРИ БАДЧАХЛ.АММО ПАДАР ТАБАР ДАР АДСТ БА САРИ МОДАР
ЗАРБА ЗАД…
Азад давида ба ошхона даромад. Падари бадчахл бо табар ба сари модари
муйдарозаш зарба зад. Каллаи одами ба ду тараф чошу лош шуд.Азад аз
тарс забонаш гирифта ба падр менигарист. Падар боз зарба зад ба 
модари аллакай мурда.баъди ин амали дахшатлварро ба анчом расонидан у
рафта милтики шикориашро гирифту худро аз пешониаш паронид. делои чинои
кушода нашуд аз руйи ин чиноят. Азаду додараконаш ятиму бепарастор
монданд. Амакашон хочиАйтуч омада онхоро ба хонааш бурду хавлии онхоро
фурухта пулашро худ гирифт. Азад дар таги дасти янгаву амак мисли саги
куча тарбия ёфт. Уро шабхои срди зимистон хамрохи додараконаш аз дар
берун мекарданду хатто намепурсиданд ки гушнаанд ё ташна. Азад нисбати
амакаш нафрати беандоза пайдо карду дар дил нияти куштори уро тархрези
мекард. Шабе бо чурааш Шабрез маслихат карда ба хонаи хоби амакаш
даромад. Амакаш масти хоб даромадани уро нафахмид. Аммо янгааш зуд аз
чои хобаш чахида хесту дод задани шуд. Аммо Азад пешдасти карда дахони
уро дошту бо болишт сахт бо тамоми куввташ зер кард. Янгааш даст упочак
зада баъди 10 дакика аллакай чон ба Азроил супурд. Амакашро ки хануз
масти хоб буд, ба болояш болиштро зер карду дукаса зер карда дар хобаш
нафасгардон карда куштанд. Азад баъди куштори янгаву амакаш гурехт аз
ин шахр. Медонист ки меёбанду хабсаш мекунанд. Барои хамин ба Русия
гурехт. Пули амакашро ки дуздида буд, тавонист ки ба воситаи катора ба
Русия биёяд. Аввал ба шахри Новосибирск рафт. Инчо бо дуздхо шиносои
пайдо кард. Дузди машхур Паша уро ба худ шогирд гирифт. Олами дуздхо
ачиб буд. Онхо як конун доштанд: дуругу найранг байни хамдигар
надоштанд. Агар касе ки дуруг гуяд ё касеро аз хамрохонаш фиреб
бидихад, онгах уро мекуштанд. Конуни дузхои хакики хамин буд. Азад
аввал дуздиро аз бозорхо сар кард. Илми кисадарониро аз Паша омухт.
Ончунон кисахоро медарониданд, ки касе пайхас намекард. Азад хамеша аз
устодаш таъриф мешунид. Шабе онхо ба амалиёти навбати тайёри медиданд.
Хамин вакт дузди дигар бо номи Максим омаду гирякунон гуфт ки уро
кормандони милиса таъкиб карда истодаанд. Паша бе ягон сухан уро пеши
хама дуздхо аз гулуяш дошту пахш кард. Чони Максим дар як зум канда
гардид. Азад ин холатро дида якбора вахмаки шуд. пеши назар овард
часади калакандаи модар, янгаву амакашро. Паша уро омузонд ки чи чи
хел аз магозахои махкам тиллоро дуздидан мумкин аст. Паша аз хонааш бо
вазири шуъбаи корхои дохила гап мезаду дахони Азад кушода мегардид. Як
чизан ачиб буд ки Паша ба маводи мухаддир сахт нафрат дошт. Факат
Азадро насихат мекрад ки мабодо ба ин тичорат дат назанад, вагарна уро
мекушад. Чое ки дузди аст, ба ин тичорат рох дода намешавад. Паша аслан
зодаи шахри Краснодар буду аз хурди ятим монда ба ин тарафхо омада
буд. Ба кудакони хонаи бепарасторон хамеша аз хисоби дуздияш кумаки
модди мерасонид.Чун худ дар хонаи бачагон калон шуда буд. дилаш ба
кудакони ятиму бесохиб месухт. Дар хонаи кудакон Паша шохиди вокеахое
шуда буд ки хамеша пеши руяш буд.
Паша он руз дар сахни хавлии хонаи кудакон гардиш дошту ногахон садои чирости кудаке ба гушаш расиду давид:
-Сар те маро…-духтараке бо номи Светлана гиря карда дасташро ки директори хонаи бачагон капида меистод, кашида гирифтани буд.
-Не, хозир аввал ба кабинети ман мерави….Светлана гиря карда дасташро кашиду гурехт. Паша аз паси у омаду асли вокеаро пурсид:
-Ту медони ин директори хонаи бачагон девона аст. маро ба кабинет
мебараду мегуяд ки лучи модарзод шуда барояш ракс бикнуам ва у маро ба
навор бигирад.
-Вах ман уро мекушам.
-Биё якчоя мегурезем Пашачон-зори кард Светлана.
-Не аввал ман ин палидро мекушам.
-Аз куштанаш чи фоида мегири?
Светланаро пагохаш як сарватманди итоляви духатрхонд гирифту у ба
Итолиё рафт. Аммо чанде пас хабар расид ки у дар он чо ба дарди гурда
дучор шуда вафот кардааст. Аммо Паша хис кард ки ин чо чи кори
ифлосест. Директори хонаи бачагон Светланаро барои куштан фиристода
буд. Чунки яке аз кудакони хоани бачагонро ба наздики аз чангал бо
часади аллакай узвхояш гирифташуда ёфта буданд. Паша кушиш мекард ки
диретори лаъинро ёбаду бо датонаш буги крада бикушад. Шабе ба кабинети
у даромаду пинхон шуд. Субхи солехон у дарро кушода вориди кабинет шуд.
-Баро Паша аз таги стол, биё ба хуби гап мезанем
Паша дигар илоч надошт ба чуз аз таги стол баромадан.
-Гуш кун, биё хамрохи мо кор кун, пули калон медихамат. Ба хорич мефиристамат.
-Чи кор?
-Бештар ятимонро чамъ мекуни, як команда ташкил мекунем. Ман шумохоро
бо пул таъмин мекунам. Дузди, одамкуши вазифаи шумо мешавад. Аммо ман
як касали дорам. дар маитгох(морг) дилхуши карданро дуст медорам. Ман
худам морги шахси тичорати дорам. Ту натарс, гапи маро гир, сохиби
хона, вазифа, мошин мешави. Даст дех….
-НАМЕТАРСАМ, ДАСТ ДАРОЗ КАРД ПАША.
-АЗ ЧИ ОГОЗ МЕКУНЕМ?
-АЗ ЯТИМОНРО ЗИЁД ЧАМЪ КАРДАН.
ПАША БА ВОКЗАЛХО РАФТА ИНТИЗОР МЕИСТОД КИ ТАСОДУФАН БО БАЧАХОИ
ОВОРАГАРД ШИНОС ШАВАДУ ОНХОРО БА НАЗДИ ИВАН САЛОМОНОВ ОРАД. ДАР МУДДАТИ
12 РУЗ ЗИЁДА АЗ 45 НАФАР НАВРАСОНИ БЕПАРАСТОРУ ОВОРАГАРДРО У ЧАМЪ КАРД.
БАЙНИ ОНХО ДУ ДУХТАРАКИ ТАХМИНАН 13-14 СОЛА ХАМ БУД. ОНХО НАМЕДОНИСТАНД
КИ ПАДАРУ МОДАРАШОН КИСТ? ЧУНКИ ДАР КУЧА КАЛОН ШУДА БУДАНД. ДУХТАРАКОН
ХАТТО НОМУ НАСАБИ ХЕШРО НАМЕДОНИСТАНД. ДУХТАРБАЧАХОРО САЛОМОНОВ БО ХУД
ГИРИФТА БА МОРГ БУРД. ПАША ХАМ ХАМРОХАШ РАФТ. ИН ИВАН САЛОМОНОВ БАЧАИ
ШАЙТОН БУД ЧИ КИ ДУХТАРАКОНРО БА МОРГ ДАРОВАРДУ МАГНИТАФОНРО МОНД. ВА
МИСЛИ ДЕВОНАХО БАЙНИ МУРДАХО БА РАКС ДАРОМАД. ПАША ИН МАНЗАРАИ
ДАХШАТОВАРРО ТАМОШО КАРДА ИСТОДА АЗ АКЛ КАРИБ КИ БЕГОНА ГАРДАД. ЧУНКИ
САЛОМОНОВ БО ДУХТАРХОИ ТАРСИДА ИСТОДА МЕХОСТ КИ БАЙНИ ИН ЧАСАДХОИ УРЁН
РАКС БИКУНАДУ УРО ОНХО МАСХ КУНАНД. ПАША ДИГАР САБРУ ИХТИЁРШАРО АЗ ДАСТ
ДОДУ БА САРИ У ДАВИД ВА ГУФТ:
-ИНХОРО ЧАВОБ ДЕХ, ТУ ОДАМИ Ё ШАЙТОН
-МАН АСЛАН ЗОДАИ ШАЙТОНАМ. ИЛМИ САТАНИЗМ ШУНИДАИ. МАН АЗ КУДАКИ АЗ БУЙИ
ЧАСАДХО ХАЛОВАТ МЕБУРДАМ. БАЪД МЕХОСТАМ КИ ХАМРОХИ ЗАНХО ДАР ХАМИН ХЕЛ
МОРГХО МУНОСИБАТИ МАХРАМОНА НАМОЯМ. БАРОИ ХАМИН ДУХТАРИ ТОЧИРИ
САРВАТМАНДЕРО ГИРИФТА АЗ ХИСОБИ ДАВЛАТИ У МОРГИ ПУЛАКИРО КУШОДАМ. ТУ
МЕДОНИ ПАША МАН ШАБХО ГИРЯИ ШАЙТОНБАЧАХОРО МЕШУНАВАМ. НАМЕДОНАМ КИ ИН
БЕМОРИСТ Ё МАН ДАР ХАКИКАТ АВЛОДИ ШАЙИТОНАМ КИ БЕ БУЙИ МУРДА
НАМЕТАВОНАМ. МЕФАХМИ ХАМСАРИ АЗИЗУ НОЗАНИНАМРО ХУДАМ ХАМИН ЧО ОВАРДА
КУШТАМ ВА ДАРУНИ ТОБУТ АНДОХТА ОВОЗА ПАХН КАРДАМ КИ ГУЁ ХУДАШРО ОВЕХТА
ХУДКУШИ КАРДААСТ. МАН УРО ТО ХАНУЗ ДУСТ МЕДОРАМ.
САЛОМОНОВ МИСЛИ КУДАК МЕГИРИСТ…ПАША АЗ ДИДАНИ ХОЛАТИ РИККАТОВАРИ У
ЯКБОРА БАДКАХР ШУДА АЗ ГИРЕБОНАШ ГИРИФТУ АЗ КИСААШ КОРДИ ТЕЗРО
БАРОВАРДА БА ГАРДАНИ У ЗАРБАИ ПАЙЁПАЙ ЗАДАН ГИРИФТ.
-АНА ИН БАРОИ ИН СВЕТЛАНА
ОХИРИН ЗАРБАИ КОРДРО ЗАДУ БА ДУХТАРЧАХОИ АЗ ТАРС ЛАРЗИДА ИСТОДА ИШОРА КАРД КИ ХАМРОХАШ БАРОЯНД.
ПАША АКНУН ЭХСОС КАРД КИ БА ЧИ КОРИ ДАХШАТОВАРЕ АФТИДААСТ. ОХИР ИВАН
ЯКЕ АЗ ШАХСИТЯХОИ ШИНОХТАИ ОЛАМИ КРИМИНАЛИ БА ШУМОР МЕРАВАД. АКНУН
МЕБОЯД ДАР ИН ШАХР У НАИСТАД. ВАГАРНА АЗ ТАГИ ЗАМИН ХАМ БОШАД УРО
МЕЁБАНДУ МЕКУШАНДАШ. ПАША ДАР КУЧАХОИ ШАХР РАХ ГАШТА ГИРЯ МЕКАРД КИ ЧИ
ТАВР ХУДРО АЗ ДАСТИ ОДАМОНИ ИВАН РАХО СОЗАД. АММО ДУСТИ ИВАН СЕРГЕЙ КТ
ЯК АЗ АВТОРИТИТЕТИ МАСКАВ БУД УРО БА НАЗДИ ХУД ЧЕГ ЗАДА ГУФТ КИ ХЕЧ
НАХАРОСАД, У ПУШТИБОНАШ МЕШАВАД. ХАМИН ТАВР ПАША БО СЕРГЕЙ МОНДУ ЧОНАШ
АЗ МУРДАН НАЧОТ ЁФТ. СЕРГЕЙ АСЛАН ДУЗД ДАР КОНУН(ВОР В ЗАКОНЕ) БУД.
СЕРГЕЙ ПАШАРО АЗ ОЛАМИ КРИМИНАЛИ САХТ ОГАХ КАРДУ ГУФТ КИ ОНХО ДАР БОЛО
ДАР КАТОРИ ДЕПУТАТХО, МИЛИСАХО ОДАМОНИ ХУДИИ ХУДРО ДОРАНД ВА ОНХО
ХАМЕША ДУЗДУ ОДАМКУШОНРО ДАСТГИРИ МЕНАМОЯНД. БАРОИ ХАМИН ПАША МЕТАВОНАД
КИ АЗ ХИДМАТИ «ОДАМОНИ ХУДИ» ХАМА ВАКТ ИСТИФОДА БУБАРАД. ПАША АЗ СЕРГЕЙ
ТАМОМИ НОЗУКИХОИ ИЛМИ ДУЗДИВУ ОДАМКУШИРО ОМУХТА БУД.АММО МАВОДИ
МУХАДДИРО ТАМОМАН ДУСТ НАМЕДОШТ. ХАРЧАНД КИ СЕРГЕЙ АЗ МАВОДИ МУХАДДИР
ИСТИФОДА БАРАД ХАМ. ПАША АЛАМЕ ДОШТ АЗ МАВОДИ МУХАДДИР. У ДАР ИН БАЙН
БО ЗАНИ СОХИБЧАМОЛЕ АЗ ОЛАМИ КРИМИНАЛ ЛИЗА ШИНОС МЕШАВАД. БА ЛИЗА БО ЯК
ДИДАН ОШИК МЕШАВАД. ЛИЗА ЯКЕ АЗ ОДАМОНИ АСОСИИ СЕРГЕЙ БУД. ЛИЗА АЗ У 
ПАНЧ СОЛ КАЛОНТАР БУДУ СОХИБИ ДУХТАРЧАИ ДУСТРУЕ. АММО ПАША БО ЯК ДИДАН
ОШИКИ ШАЙДОИ ЛИЗА ГАРДИД.ЛИЗА ХАМ НИСБАТАШ БЕПАРВО НАБУД. АММО ЛИЗА
НАШЪМАНДИ АШАДДИ ШУДА БУД. ПАША ХАНГОМЕ КИ АЗ НАШЪМАНД БУДАНИ У ОГАХ
ГАРДИД, НАИСХАТАШ КАРД КИ БА ХОТИРИ ДУХТАРАШ, БА ХОТИРИ ПАША АЗ ИН КОРИ
НОХУБ ДАСТ КАШАД. АММО ЛИЗА ДИГАР БЕ НАШЪА НАМЕТАВОНИСТ. ОН ЛАХЗАХО
ХАТТО МЕТАВОНИСТ, КИ ДУХТАРАШРО ООСН ФУРУШАД БА ИВАЗИ НАШЪА.
УСТУХОНХОЯШ ДАРД КАРДА ДОД МЕГУФТ…ИН ДАМ ПАША ЭХСОС КАРД КИ ЛИЗА
КИСАИ УРО КОФТА ИСТОДААСТ.

Лиза он руз хамрохаш дар кучахои шахри Маскав сайр карду ба Паша гуфт:
-Пашачон, агар ман баногох мурда монам, ту духтарчаи ятими маро нигохубин мекуни?
-чаро чунин мегуи? Девонаи? ман туро табобат мекунам.
-Наметавони, чунки ин бемори вабои аср аст. Ту хеч гох маро табобат
карда наметавони. Ту медони ки ман шаш сол боз маводи нашъаовар
истеъмол мекунам. Дигар хеч гох аз он дил канда наметавонам. Лиза ба
Паша накл кард ки хангоми дуввумин тифлашро ба ёд овардан табибон
мегуянд ки тифлаш ба нашъа мутеъ тавлид ёфтааст. Ду руз аз байн 
нагузашта ин тифл аз бе доза мемирад. Шири модар нашъа дошт. Захраш
монда буд дар шири модар. Лиза бо шавхраш ки чанде пеш дар махбас мурда
буд, аз ин маводи сиях нуши чон мекарданду харду хам медонистанд ки
окибаташ бо чи меанчомад.
-Вакте ки шавхарам дар махбас аз ин захр азоб кашида мурд, ман ба худ
ахд кардам ки ин захрро аз зиндагии худ хат мезанам. Вале нашуд ки
нашуд…ишки ин моддаи сиях дидам вучудам, хастиамро фаро гиритфааст.
Дигар наметавонам. Хатто ишки фарзанд, ишки ту маро аз ин рох 
баргардонида наметавонад. Мефахми?Паша мисли кудак наздаш нишаста
зориаш кард ки аз ин маводи халокатовар даст кашад. Аммо Лиза як хандаи
захромез кард гуфт:
-Наметавонам, чи кор кунам…дилам устухонхоям карс карс мекунад.Хамин
ки истеъморл кардам, хама чоям ором мешавад. Мо бо хамрохии шавхарам
якчоя истеъмол карда кикирос мезадему даме бегамона баланд баланд
механдидем. Тамоми дунё гирди сарамон тоб мехурд. Хамон руз дар махбас
у гуфт ки сафар дорад. Агар сафар карданашро ба дунёи бенишони
медонистам, ман хам хамрохаш сузандоруи марговарро истеъмол карда
сафарашро рушан мекардам….
-Ин тавр нагу Лизачон. Ман туро самими дуст медорам.
Паша дар хакикат Лизаро бо чону дил дуст медошт. Бе у зиндагии
минбаъдаашро тасаввур намекард. Аммо… бегохие Лиза дод гуён зориаш
кард ки дозаи даркориашро биёрад, вагарна у мемирад. Аммо Паша уро
танбех дода аз хона баромада рафт. Гумон кард ки ин ломкаи Лиза
мегузарад. Вале то ба хона раисданаш Лиза худро аз ошенаи саввум
партофта худро маъюб мекунад. Дар беморхона Лиза ба дарди нашъа
гирифтор ин дунёро бо хасрат тарк намуд. Паша дар огушаш уро зори
мекард, ки чизе вопасин бигуяд, аммо Лиза ягон сухане ба гайр аз
сузандору ба забон наоварда вафот кард. Дар сари кабри у Паша ба худ
ваъда кард ки хеч гох ба тичорати чунин маводи одамкуш даст намезанад.
Аз хамон руз инчониб у тамоми кочокбарони маводи мухадирро чашми дидан
надорад.
Азад бо Паша харчанд худро дусту карин нишон дихад хам, чойи куштани
уро намёфт. Паша боз духтархонди зебову дидание дошт ки сахт ба Азад
писанд фитода буд. Азад хам чавони диданиву болобаланди ширинсухане буд
ки зуд ба дили занону духтарон рох меёфт. Ба дили духтари Лиза
Маргарита зуд рох ёфта пинхони аз Паша бо у мулокот мекард. Маргарита
ба Азад сахт мехр баста хама сири падархондашро фош сохт. Азад бошад
мехру мухаббати духтарро суистеъмол карда дар дил хохише пайдо намуд ки
духтарро ба нашъаманди одат кунонида Пашаро бо ин рох озор бидихад.
Азад ба Маргарита гуфт ки агар уро дуст бидорад, аз гапаш намегардад.
Барои ин якборакак аз ин моддаи нашъаовар истеъмол бикунад. Маргарита
хайр як боракак хичи намешудагист гуён дар тарабхона хамрохи у аз бини
аввалин бор «фух» кашид.
-Ах ана кайфу мана кайф….маргарита худро дар осмони хафтум эхсос
карда дигар иродаашро аз даст дода буд. Ин нишастхои онхо зуд зуд
такрор меёфт. Ин миш мишхо ба гуши Паша расиду у Маргаритаро дар танхои
пурсид ки ин овозахо хакикат дорад ё не?
-Не амакчон, ин гапо дуруг аст.
-Ту Азадро агар дуст дори,бигу ба ман
-Оре
Рузи дигар Паша Азадро ба назди худ чег зада хохиш кард ки духтархонади уро ба зани бигирад. Аммо Азад хандида гуфт:
-Медонед чи ман наркоманкаро намегирам.
Чи
Азад ба Паша нигаристу боз гуфт:
-Оре духтари ту аллакай наркоманка шудаги
-Чи як бори дигар бигу, магар ту мефахми ки агар гапат рост бошад ман туро мекушам.
-Гуш кун Паша духтарат худаш мисли модараш….
-Ман туро барои ин суханонат мекушам….
-Майлаш агар хохи ки ман духтархонди туро гирам, ту бояд маро дасти рост гири, дар шахрхои Русия маро сарпанох те, гапи ту мегузарад.
-майлаш хотири рухи Лиза ман туро мебахшам.
Паша духтархондашро ба Азад бо шукух туй карда дод.
Азад бо Маргарита кариб як сол зиндаги кард. Маргарита рузхои охир тамоман нашъаманд шуда нисбати оламу одам бепарво шуда буд. Паша уро мачбури ба беморхонаи наркологи бурда хобонид. Азад дар шахри Олмон бо хонум Гузал шинос шуду онхо ахд карданд ки ба тичорати маводи мухаддир, интиколи одамрабои машгул мешаванд. Хонум гузал аслан дар шахри Фаронса зиндаги мекард. Азад хамаи накшахояшро дар дил кашиду аз пайи куштани Паша шуд. Паша тамоман бехабар буд ки сагераи аз куча ёфтагиаш рузе котили чонаш мегардад.
Сулаймон хангоми набудани Азад ба Ситора гуфт ки чое дар хилват нишинанду рози дил кунанд. Ситора розиги доду гуфт ки бегохи дар тарабхонаи «ШАБХОИ САПЕД» вомехуранд. Дар тарабхона у аллакай барои хардуяшон хурокаву нушока фармоиш дода буд.
Сулаймон ба Ситораи ороставу гарби либос пушидаменигаристу андеша мекард:
-ачабо, ин зиндаги ин кадар гароиб будааст. Як духтари дехоти имруз дар тамоми Русия бо драгдилери машхур шуда тамоми чинояткорон аз номи у мехаросанд.
-Ха Сулаймон чаро ба фикр рафти? Албатта хайрони ки ин духтари кишлоки чаро дигар шудааст.
-Не….
-Дуруг нагу…
-Ман ханузам туро туро дуст медорам.
-Холо хам?
-Оре диле ки дуст медорад, бад дида наметавонад.
-Сулаймон манн бо мардхои зиёде будаам. Аммо ин дил факат барои ту метапид. Аммо хаёти ману аллакай панчарапеч аст. Окибати ман ту гури тангу сард аст. Якумр дар дузах месузем.
-Ситора биё як бор дар хаёт хама гаму дардхоро фаромуш карда бо ха самими бошем.
-Ту чаро ин олами чиноиро тарк намекуни?
-Наметавонам….
-Чаро, метавони, агар хохи…
-Наметавонам. Мефахми ин хунхурхо рафта ба Точикистон авлоди маро мекушанд.
-Пас хаёти минъбадаи ту чи мешавад?
-хеч сиях.
-Ситора ин Азад бо ту муносибати махрамона дорад?
-Биё дар ин бора чизе напурс….
-Ситора хоха-ТУ КУ ШЕФИ ПАС ЧАРО…ронат дар кучоянд?
-Хама сохиби шавхар.Ман хаматарафа таъминашон мекунам.
-Ситора биё чони ширин харду як маслихат карда аз бахри ин тичорати одамкуш мебароему аз пайи зиндагии ширин мешавем. Сохиби фарзанд мешавем.
-ту медони ки манн хеч гох фарзанддор намешавам.
-Ситорачон, ин чи рузе буд ки ману ту гирифтор шудем.
-Ту хам вакти нарасидани дозаи героин ба дод меои,мехохи каси аз пешат омадаро реза реза куни?
-На, ман аз хама мехаросам. Хаёлам ки хозир ман-СУЛАЙМОН МЕБАХШИ, ИН ТЕЛЕХИ АСОСИИ МАН АСТ.на мекушанд.
-Вах ачиб а….
Хамин вакт чавони такрибан 23 солаи хеле зебоандом ба хучраи онхо нишастаги даромаду гуфт:
-Ха Соняхон, ин боз ки?
-Медони Самир…ин хамдехаам..хамрохи Азад кор мекунад.
-Пас, чаро ту хамрохи у дар танхои нишаста коняк менуши?
-Самир , илтимос, баро ман хозир меоям
-Баро, вагарна рузат сиях мешавад….
САМИР БА СИТОРА НИГАРИСТУ ГУФТ:

-БА ТУ МАГАР СУХАНИ ТАЛХ МЕФОРАД?
-НЕ ХОЗИР МАН УРО ЧАВОБ ДИХАМ,
-ЗУДТАР БА ТУ ПАНЧ ДАКИКА ВАКТ
-НЕ ХОЗИР МАН УРО ЧАВОБ ДИХАМ,
-ТУ КУ ШЕФИ ПАС ЧАРО…
СИТОРА АШКИ ЧАШМОНАШРО ПОК КАРД ТО СУЛАЙМОН АШКИ ЧАШМОНАШРО НАБИНАД.
СИТОРА БО У САРДАКАК ХАЙРУХУШ КАРДУ БЕРУН БАРОМАД.
СИТОРА БО МОШИНИ САМИР НИШАСТУ ГИРЯКУНОН ГУФТ:
-АЗ МАН ЧИ МЕХОХЕД? БА ДИЛАМ ЗАДЕД
-АГАР ФИКРИ ХОХАРОНАТРО БИКУНИ ДИГАР КАТИ ИН ХАМШАХРИАТ НАМЕШИНИ. ТУ МЕДОНИ КИ СУЛАЙМОН ОЯНДА НАДОРАД. ШЕФ УРО АЗ БАЙН РУЗХОИ НАЗДИК БАРДОШТАНИСТ.
ЧИ
…СУЛАЙМОН\…..ВАХ НАХОД УРО КУШАНД?
НЕ…УРО САРИ ВАКТ АЗ ИН ВАРТА РАХО КАРДАН ДАРКОР.
СИТОРА ГИРИСТ АВВАЛИН БОР ДАР УМРИ ХУД НАХУСТИН БОР.ОХИР СУЛАЙМОНРО ДУСТ МЕДОШТ. АГАР ДАР ВАКТАШ БА КАДРИ ИШКИ У МЕРАСИД….
СИТОРА ДАР ДИЛ АЗМ КАРД КИ СУЛАМОНРО АЗ МАРГ НАЧОТ МЕДИХАДУ БА ХОРИЧ МЕГУРЕЗОНАД.
САМИР ЧАВОНИ ЗЕБОВУ ДИДАНИ ХАМ БОШАД, БА ЗАН МАЪНО РАГБАТЕ НАДОШТ. БА МАРДХО РАГБАТ ДОШТ. ХАМИН КИ ДИД ЯГОН МУХОЧИРИ ЧАВОНИ НОДОНИ БЕКОР МОНДА КОР МЕЧУЯД, РУИРОСТ КОРИ ХУДРО ПЕШНИХОД МЕКАРД. МЕГФТ КИ АГАР ЧАВОН ХОХАД У ХАРРУЗА ПУЛАШРО ДА ХАЧМИ 1.500 РУБЛИ РУСИ МЕДИХАД. ВАЛЕ КОР ДИГАР БУД.ХАМЧИНСБОЗИ….
ДАХШАТ….СИТОРА ВАКТЕ КИ ФАХМИД КИ САМИР БАЧАБОЗ АСТ, ДАР ВАХШАТ ФИТОД.
…ТАВБА ДУНЁ ЧАРО ЧУНИН ШУДААСТ.БАЧАБОЗИ, ОДАМКУШИ….
ИН ЧИ ШУРЕСТ ДАР ДАВРИ КАМАР МЕБИНАМ.
СИТОРА РУЗЕ ДАР ТАНХОИ АЗ САМИР ПУРСИД КИ ЧАРО У ЧУНИН АМАЛИ НОМАКБУЛУ ПУРГУНОХРО ПЕШ ГИРИФТААСТ.
САМИР ИН СУОЛИ УРО ШУНИДАН ЗАМОН ГИРИСТ МИСЛИ КУДАК.
САМИР ДАР ОИЛАИ КАМБАГАЛ БА ВОЯ РАСИДА НОНИ СЕРИРО НАДИДА БУД. АММО АЗ КУДАКИ АЛЛАКАЙ Х
ИС КАРД КИ ВУЧУДАШ ДИГАР АСТ.
ВУЧУДАШ МИСЛИ ЧУРАХОЯШ НЕСТ.
АММО САМИР ИН ХИССИЁТИ ВАХШАТАНГЕЗРО ФАКАТ ДАР ХИНИ ДАР ХИДМАТИ ХАРБИ БУДАНАШ ЭХСОС КАРД.
ОН ШАБ КОМНАДИРИ РОТА УРО ФАРЕД КАРДА ГУФТ:
-ТУ ЧАВОНИ ЗЕБО БУДАИ. МЕТАВОНИ ПУЛИ ЗИЁД КОР КУНИ
-ЧИ ХЕЛ?
-АЗ ХИСОБИ ИШКБОЗИАТ БО МАРДХО
ХАМИН ТАВР САМИР ИНХИССИЁТИ ДАХШАТАНГЕЗРО АМАЛИ ГУЗАРОНИД ДАР ХИДМАТИ ХАРБИ ВА ОДАТ КАРД.
ТАСОДУФАН БО АЗАД ШИНОС ШУД. САМИРРО У БА КОР ГИРФИТУ ХОХИШ КАРД КИ ИН КОРАШРО ДАР ДИГАР ЧО КУНАД.
АКНУН САМИР ЯКЕ АЗ НАШЪАЧАЛЛОБОНИ АШАДДИИ ПИТЕР БА ШУМОР МЕРАФТ.
СУЛАЙМОН АЗ ПАСИ СИТОРА НИГАРИСТУ ХАЙРОН ШУД КИ БОЗ ИН ЧАВОН КИ БОШАД
МАЪЛУМ БУД КИ ИН ЧАВОН РОБИТАЕ БО СИТОРА НАДОРАД.АММО ОНХОРО ЯК ТИЧОРАТ БО ХАМ МЕПАЙВАНДАД.ТИЧОРАТИ МАВОДИ МУХАДДИР.
АЗАД ДАР БА РУСИЯ АЗ ОЛМОН БАРГАШТУ БА ТИЧОРАТИ СИЯХ МАШГУЛ ШУД. ПАША ЭХСОС КАРД КИ ДОМОДАШ УРО ФИРЕБ КАРДА ИСТОДААСТ. БАРОИ ХАМИН АЗ ПАСИ У ОДАМ МОНД. АММО АЗАД ХЕЛЕ АЙЁР БУДУ РОХАШРО ДОНИСТА КАДАМ МЕМОНД. РУЗЕ БА МАРГАРИТА ГУФТ КИ БА САФАРИ ДУР МЕРАВАД. ХУД ДАР КУНЧИ ШАХР ПИНХОН ШУДА НАКШАИ КУШТОРИ ПАШАРО ТАХРРЕЗИ НАМУДАН ГИРИФТ.
ПАША БЕРУН АЗ МАСКАВ ИСТИРОХАТГОХИ ХЕЛЕ БОШУКУХЕ ДОШТ. ХАМОН ШАБ ПАША БО ДУСТОНИ ЧОНИАШ НИШАСТА ДАР САУНА ПИВО НУШИ КАРДА ХАЛОВАТ БУРДА ИСТОДА БУДАНД.АЗАД БО ЯК КОТИЛИ ОДАМКУШ МАСЛИХАД КАРДУ НИМИ ПУЛРО ДОДА ХОХИШ КАРД КИ У САУНАРО ХАМИН ХЕЛ ОТАШ ЗАНАД КИ КАСЕ ПАЙХАС НАКУНАД КИ ИН НАКШАИ ОДАМКУШИ БУД.
АММО ПАША АЗ У ХАМ АЁРТАР БУДУ АЛЛАКАЙ ЭХСОС КАРД КИ ТАГИ КОСА НИМКОСАЕСТ…. БАРОИ ХАМИН ОН ШАБ У БА САУНА НАДАРОМАДА ЧОЕ ПИНХОН ШУДА КАМИН ГИРИФТ


 


 
АЗАД БА КОТИЛИ ФАРМОИШИ СУПОРИШ ДОД КИ У РАФТА БА САУНА ЯК МОДДАИ ТАРКАНДА ПАРТОЯД. МЕДОНИСТ КИ ДАР ИН МУЛКИ МАРДУМ КАСЕ КАСЕРО ДАР КОРЕ НЕСТ.
АММО ПАША АЗ ДАРУНИ ЧАНГАЛ ХАМАИ ИН МАНЗАРАИ ХУЗНАНГЕЗРО ТАМОШО КАРДА ИСТОДА БА ХУД ДАРЕГ МЕГУФТ:
-АЧАБ ДУНЁЕ……САГБАЧАИ ОВАРДААМ РУЗЕ АЗ ПОЧААМ ГАЗИД….
ПАША БАЪДИ ДИДАНИ ИН СУХТОРИ ШАДИД ЧИЗЕ НАГУФТУ АЗ РУСИЯ ГУРЕХТА РАФТ. ЧУНКИ МЕДОНИСТ КИ ХОЗИРШБА ДАСТИ АЗАД ХЕЛЕ ДАРОЗ АСТ. АЗАД БО ГУЗАЛ ХОНУМ БАРИН ОДАМОНИ КРИМИНАЛИ ШИНОС АСТУ БА ХАМА КОР КОДИР АСТ.
ПАША ХАНУЗАМ ДАР ХУНИ АЗАД ТАШНА БУД.
СУЛАЙМОН ШАРОБРО БО КОНЯКИ АРМАНИ ЯКЧОЯ НУШИДУ ЧУНОН МАСТИ ШАРОБ ШУД КИ ХАТТО БА ЯК ПО РОСТ ИСТОДА НАМЕТАВОНИСТ.
ХАМИН ВАКТ САМИР ГАШТА БА НАЗДИ У ОМАДУ ГУФТ КИ БО СУХБАТИ МАХРАМОНА ДОРАД. СУЛАЙМОНИ МАСТИ ШАРОБ ТАМОМАН САРФАХМ НАРАФТ КИ САМИР КИСТУ ЧИ МЕХОХАД.
-МЕДОНИ ЧИ СУЛАЙМОН ТУ МЕТАВОНИ КИ ХАМА ВАКТ АЗ ХИДМАТИ МАН БЕМАЛОЛ ИСТИФОДА БАРИ. НАТАРСИДА БА МАН ГАП ЗАН.
-АММО ТУ БАРОИ ЧИ БА МАН КУМАК КАРДАН МЕХОХИ?
-ЧУНКИ ТУ БА МАН ПИСАНДАФТИДИ
-ЧИ ЯКБОРА ХУШЁР ШУД СУЛАЙМОН.
АХМАК ХОЗИР ЧУНОН ШАТТАКОРИАТ КУНАМ КИ КАНИ ГУМ ШАВ АЗ ПЕШИ ЧАШМОНАМ.
-МЕДОНИ ЧИ МАН ТУРО АЗ АЗАД ХАЛОС КАРДАНИ БУДАМЕ
-РАВ ДАФЪ ШАВ
-ГУШ КУН ХАЙР АККАЛАН МУХОЧИРОНИ ЧАВОНИ БЕПУЛУ БЕОКОРРО БО МАН ШИНОС КУН
ХАККАТРО МЕДИХАМ
АММО СУЛАЙМОН САРИ КАХРУ ГАЗАБ АЗ ГИРЕБОНИ У ГИРИФТУ БА САРАШ БА БИНИАШ ЗАРБА ЗАД.
АЗАД БИНИИ ХУНОДУАШРО КАПИДА КАСАМ ХУРД:
-ХОЛИ МЕБИНИ КИ ЧИ ТАВР МАН ТУРО БА АЗАД ДУШМАН МЕКУНАМ
СУЛАЙМОН БА МОШИНИ КИРОКАШИ НИШАСТУ БА ХОНА РАХСИПОР ГАРДИД.
ХУШУ ЁДАШ БА СИТОРА БАНД БУД.
МЕХОСТ КИ СИТОРАРА ГИРАДУ ГУРЕХТА АЗ ИН ОЛАИ ЧИНОИ РАВАД.
БА ДУРИХОИ ДУР, ТО УВУ СИТОРААШРО КАСЕ ДАСТ НАРАСОНАД.
АММО ОЛАМИ ЧИНОИ ДИГАР БОЗГАШТ НАДОРАД. ХАТТО ДАР МАХБАС ХАМ ЧОЯТРО МЕЁБАНДУ МЕКУШАНДАТ.
МАСАЛАН ТОИР КИ АЗ ВАХДАТ БУДУ ДАР НАШЪАЧАЛЛОБИ МАШХУРИ ЧАХОН БУД, БАЪДИ БА ДАСТ АФТИДАН ДАР МАХБАС ХАМАГИ ХАФТ МОХ РУЗ ДИДА ТАВОНИСТУ ХАЛОС. ХАМИН ХЕЛ КУШТАНДАШ КИ ДАР ДЕЛОИ ЧИНОИ ОМАДА БУД: ХУДРО БА МАКСАДИ ХУДКУШИ ОВЕХТ.
ТОИР ДАР ТАГИ ДАСТИ АЗАД КОР МЕКАРД. АММО У ПУЛХОИ АЗ ТИЧОРАТИ ГЕРОИН БА ДАСТ ОМАДАРО АЗ БАРОИ КАМБАГАЛОНУ САГЕРАХОНАХО САРФ МЕКАРД. КУМАКАШ ЗИЁД БА ОДАМОНИ НОДОР РАСИДА БУД. ТОИР ХАНГОМИ ДАСТГИР ШУДАНАШ УМЕД ДОШТ КИ ОДАМОНИ АЗАД ОМАДА УРО ХАЛОС МЕКУНАНД. АММО АЗАД БА ЧОЙИ УРО АДВОКАТ ГИРИФТА ХАЛОС КАРДАН ХУДАША БЕГУНОХ ГИРИФТА БА ДИГАР ДАВЛАТИ ГАРБИ БАРОИ ИСТИРОХАТ РАФТ.
ТОИР ДАР ЯК ХОЛАТИ ХЕЛЕ ФОЧЕАНГЕЗ БА ХАЛОКАТ РАСИД. ХАТТО МУРДАИ УРО ДАР МОРГ ЯКУНИМ МОХ НИГАХ ДОШТА НАДОДАНД БА СОХИБДАРАКОНАШ.
БАЪДИ ЯКУНИМ МОХ ЧАВОНМАРДОНИ ПИТЕРИ КИ ДУСТОНИ У БУДАНД, ЧАМЪ ШУДА ЧАСАДРО АЗ КОРМАНДОНИ МАХБАС ПУРСОН ШУДАНД\ОКИБАТ БО ДАВОДАВИХОИ ЗИЁДЕ ИН ЧАСАДРО АЗ МАХБАС ГИРИФТА БА ВАТАН ФИРИСТОДАНД.
СУЛАЙМОН БА ХОНАЧААШ РАСИДУ ХУДРО БОЛОИ БИСТАР ПАРТОФТА ЗОР ЗОР ГИРИСТ.
ПАДАРИ МУАЛЛИМАШ ПИР ШУДА ХАНУЗАМ ДАР МАКТАБ МУАЛЛИМИ МЕКАРД. ХАРЧАНД КИ СУЛАЙМОН ОИЛААШОНРО ТАЪМИНИ ХАМАЧОНИБА КУНАД ХАМ. СУЛАЙМОН ХИС КАРД ДАР ИНШАБИ БАХОРИ КИ ДИГАР РОХИ БОЗГАШТ АЗ ОЛАМИ ЧИНОИ НАДОРАД.МАЙЛАШ У КУ УМРАШРО АККАЛАН НИМАШРО ДАР БЕГАМИ ГУЗАРОНИДААСТ. АММО ЯК МУХОЧИРБАЧАИ ТОЧИКИ 24 СОЛА КИ ДИРУЗ БА ГУРУХАШОН ХАМРОХ ШУДА БУД.ДИЛИ УРО БА ТАНГ МЕОВАРД. ОХИР АМИРЧОН ХАНУЗ КУДАК БУДУ АЗ ДУНЁ ЧИЗЕ НАДИДА БУД. АМИР ХАНГОМИ 18 СОЛА ШУДАНАШ БА РУСИЯ ОМАДА БАД. ВАКТЕ КИ БА МАСКАВ ОМАД, АМАКАШ ДАР ФУРУДОХ ТАЪИН КАРД КИ ЯК РУЗ ЧОЙ МЕДИХАДУ ХАЛОС.ДИГАР ХУДАШ САРХИСОБАШАРО ЁБАД. АМИРЧОН СЕ РУЗ ПАЙИ ХАМ ДАР ПОДЭЗДХОИ ОДАМОН ХОБМЕКРАД. АММО БАЪДИ КОРМАНДОНИ МИЛИСА ОМАДАН У БА БЕШАИ БУЗУРГЕ ГУРЕХТА РАФТ. БА БОЛОИ ДАРАХТЕ БАРОМАДА ПИНХОН ШУД. ЧОЙИ ХОБАШ ХАМОН ЧО ШУД. РУЗОНА АЗ БЕША ЯГОН ХОРПУШТУ КУРБОККАРО ДАСТГИР КАРДАМЕОВАРДУ БИРЕН КАРДА МЕХУРД. ТО ХАМИН ДАРАЧА РАСИДА БУД ЧАВОНИ 18 СОЛА. ТО 24 РУЗ ДАР БЕША ЗИНДАГИ КАРД. ХАТТО ЗАБОНАШ ЛАКНАТ ПАЙДО КАРДА ЗАБОНРО ГУМ КАРДА БУД. АММО ШАБЕ ДАР ЧАНГАЛ САДОИ ПОМОНИ БА ГУШАШ РАСИДУ БОЛОИ ХАМОН ДАРАХТ БАРОМАД. АЗ БОЛО БА ПОИН НИГОХ КАРД. ДАР ТОРИКИИ ШОМ ЧАШМОНИ КАБ КАБУДИ БЕХУН БА У МЕНИГАРИСТАНД ВА БО ЗАБОНИ РУСИ ИШОРААШ КАРД КИ АЗ ДАРАХТ БО ХУБИ ФАРОЯД:
-КАНИФАРО ПАДЦАН
АМИРЧОН НОИЛОЧ ФАРОМАДУ РУБАРУЯШ АЗАДРО ДИД. ХАМИН ТАВР АЗАД УРО БА ХОНА ОВАРДУ ШОГИРД ГИРИФТ. ИНАК 7 СОЛ БУД КИ ДАР ШАХРИ ФИНЛАНДИЯ ЗИНДАГИ МЕКАРД. ЧУНКИ БО ФАРМОНИ АЗАД У ДУХТАРИ ПАШАРО КАТЛ КАРДА ФИРОР НАМУДА БУД. (ИДОМА ДОРАД)
Амирчон аз он соате ки дар дасти Азад ба кор сар кард, хунари найрангу фиреб, дузди, одамкуширо омухт. Вакте ки Маргаритаро фиреб карда гуфт ки шавхараш дар як чойи истирохати интизор аст, аввал дилашро ларза фаро гирифт, охир бори аввал ба одамкуши даст мезад.Маргаритаро то даруни чангал оварду сипас гуфт:
-Хамин чо дакикае истед. Хозир ман ба шавхаратон занг мезанам. Агар хочате дошта бошед, ман онтарафтар меистам, шумо равед. Ман то омаданатон инчо меистам. Аммо хануз Маргарита он тарафтар нарафта у як хез заду аз паси гардани Маргарита чанг зад. Маргаритаро пару ба замин афтонду сипас ба дахонаш муште заду дахонашро бо скоч печонид. Сипас ба дасту почакзанихои у ахамияте надода аз гарданаш сузандору гузаронид. Аз доззаи зиёди герони гуё Маргарита ба халокат расида буд. Ба Паша хамин хел хабар расида бошад хам у медонист ки ин хама дуруг аст. Барои хамин Азад Амирчонро ба хорич фиристод, то ин овозахо чанде пас хомуш гардаду у бозгардад. Акнун Амирчон омада буд ба Питер. Амирчонро бори нахустин Сулаймон диду дилаш сухт. Чунки у хам як нафар точике буд курбони ин дунёи найранг гашта буд. Мехост ки дар танхои бо Амирчон сухбат карда насихаташ кунад ки холо вакт асту аз рохи хато баргардад.
Аммо Амирчон хатто бо у сухани хуше намекард. Ба Амирчон Ситораи олуфта сахт писанд омада буду ошики шайдояш гашта буд. Вакте ки он руз Сулаймонро бо Ситора дар тарабхонаи Шабхои сапед бидид, аз рашк девона шуд. Мехост ки Сулаймонро аз пешониаш як тири тапонча паронад. Аммо аз Азад харосида сухане нагуфт. Вале имруз Сулаймони масту аластро дидан замон ният кард ки уро бо бахонае аз байн бардорад.
Амирчон хангоме ки ба Питер баргашт, як супориши навбати гирифт.Бояд шабона ба хонаи як гурух мухочирон рафта аз онхо пули маошашонро мегирифт. Вале ин кори халтура ба АЗАД ДАХЛЕ НАДОШТ. У ШАБ БА НАЗДИ ХАМОН БИНОИ СИТИКОМАТИ РАФТА ИСТОД. АЗ ОН ОН ХОНА ЧАВОНЕ БА МАГОЗА БАРОМАД. АМИРЧОН УРО ФАРЁД КАРДУ МАЧБУРИ ЯК МУШТЕ ФАРОВАРДУ БА МОШИН КАШИДАШ. БА У ГУФТ КИ РАФТА РАКАМИ ДОМАФОНРО ЗЕР КУНАД. ЧАВОН БО ТАРС РАФТА ДОМАФОНРО ЗЕР КАРД. МУХОЧИРОНИ ДАР ХОНА БУДА ДАРРО КУШОДАНД. АМИРЧОН БО ДУ НАФАР ИЛОХДОРИ ДИГАР БА ХАМОН ХОНА ДАРОМАДАНД. ДАР ХОНАИ ИЧОРА ПАДАРУ ПИСАРОН ВА БОЗ ДУ ЧАВОНИ КОНИБОДОМИ ИСТИКОМАТ МЕКАРДАНД. ОНХО ИМРУЗ ДУМОХА МАОШИ КОРИАШРО БА МИКДОРИ 30000 РУБЛИ ГИРИФТА БУДАНД. АМИРЧОН БА ОНХО ДОД ЗАДА ГУФТ: КАНИ МАОШАТОНРО БАРОРЕД, ВАГАРНА НОНИ РУСИЯ АРРА ДОРАД….
АМИРЧОН БА МУХОЧИРОНИ АЗ ТАРС ДАР КУНЧЕ ДИКАК НИШСТА НИГАРИСТА ГУФТ:
-БА ХУБИ ПУЛХОЯТОНРО БАРОРЕД.
-НАДОРЕМ…
АММО АМИРЧОН ХАТТО ТО ОХИР СУХАНОНИ УРО ГУШ НАКАРДА БА ПОЙИ МУХОЧИРИ ГАП ЗАДА ИСТОДА БО КОРДИ ТЕЗ ХАЛЛА ЗАД. МУХОЧИРБАЧА ЯК УХ ГУФТУ ГИРЯОЛУД ГУФТ:
-МЕДОНЕД БА НОМИ АЛЛОХ КАСАМ НАДОРАМ ПУЛ. ИМРУЗ ХАМАША БА ТОЧИКИСТОН БА МОДАРАМ ФИРИСТОДАМ. АНА КВИТАНСИЯХОИ ПУЛ…
АМИРЧОН БА КВИТАНСИЯХОИ ПУЛ НИГАРИСТУ ДИЛАШ КИМЧИ ХЕЛ ШУД. ДАР ХАКИКАТ ДАР ОН ЧО БА МИКДОРИ 29000 РУБЛИ РУСИ БА ТОЧИКИСТОН ФИРИСТОДА ШУДА БУД. У ДИГАР БА ИН МУХОЧИРБЧА НАЧАСПИДУ БА ПАДАРУ ПИСАРОН ДАРАФТОД.
ПАДАРРО АВВАЛ ТАГИ ЛАГАД ГИРИФТ. ПИСАРОН БА ПАДАР НИГАРИСТА ЗОРИ МЕКАРДАНД КИ НАЗАНАД ОНХО ПУЛРО МЕДИХАНД. АММО ПАДАР МЕГУФТ:
-НАДОРЕМ
ВАЛЕ ВАКТЕ КИ ПИСАРИ КАЛОНИРО АМИРЧОНУ ЧУРААШ ЧУНОН ЗЕРИ МУШТУ ЛАГАД ГИРИФТАНД. КИ ДИГАР ПАДАР ТОКАТ НАКАРДА ХАМАИ ПУЛХОРО БАРОВАРДА БА ОНХО ДОД. АМИРЧОНУ ЧУРААШ ПУЛХОРО ГИРИФТА ТАХДИДКУНОН АЗ ОНЧО БАРОМАДАНД. АМИРЧОН АЗ РУЗЕ КИ МАРГАРИТАРО БА КАТЛ РАСОНИДА БУД, ТАМОМАН БЕРАХМУ ЧАНЧОЛИ ВА ТАЙГИР ЁФТА БУД.АМИРЧОН ФАКАТ НАЗДИ СИТОРА ХУДРО ГУМ МЕКАРД. СИТОРАРО САМИМИ ОШИК ШУДА БУД. АГАР СИТОРА МЕГУФТ КИ АЗАДРО КУШ, ШОЯД У КОТИЛИ АЗАД МЕГАРДИД. АМИРЧОН БОЯД ИМРУЗ БА АФГОНИСТОН БА МИКДОРИ 100 КИЛЛО ЗАХРИ МОР МЕБУРД.АМИРЧОН ХОСТ КИ ФАРМОИШГАРРО ЗАНГ ЗАНАД, АММО ХАМИН ЛАХЗА АЗАД ЗАНГ ЗАДА ГУФТ:
-АМИРЧОН, ЗУД БИЁ КИ КОРО БАД, ИН ПАША БА ПИТЕР ОМАДА,,,,,
АМИРЧОН ОМАДАНИ ПАШАРО БА ПИТЕР ФАХМИДУ КАРИБ КИ ДИЛАШ КАФИДА МУРАД.ОХИР ПАША ЯКЕ АЗ МАШХУРТАРИН ЧИНОЯТКОРОНИ АШАДДИИ ОЛАМИ ЧИНОИ БА ХИСОБ МЕРАФТ. ХАМОН РУЗЕ КИ АЗ БОЛОИ ДАРАХТ АЗАД УРО ФАРОВАРДА БА ХОНАИ ХУД ОВАРД, БАРОИ У ОЛАМИ ДИГАР ОРИ АЗ ОДАМГАРИ КУШОДА ГАРДИД. ВАКТЕ КИ АВВАЛИН БОР БА У АЗАД ГЕРОИН ХУРОНИД, ХУДРО ДАР ОСМОНИ ХАФТУМ ЭХСОС КАРД. ИН «КАЙФ» ТО СЕ РУЗ АЗ МАШОМАШ НАРАФТ.АММО РУСИ САВВУМ ДАР ВУЧУДАШ ДИГАРГУНИИ КУЛЛИРО ЭХСОС КАРД. САРАШ ТОБ ХУРДА ДИЛАШ КАЙ КАРД. УСТУХОНХОИ СУТУНМУХРАХОЯШ КАРС КАРС МЕКАРДАНД. АЗАД БА У НИГАРИСТА БО ЗАБОНИ
Сулаймон аз хоб монда то субх нолиш кард.Сузиши меъдаву шикамаш хеч катъ намегардид. ….Агар Ситораро касд карда бошад, пас ман бояд Ситораро аз дасти ин номардумон халос бикунам». Сулаймон рузи дигар хам куввати бозгаштан ба Питерро накард. Дар хонаи Алена истод. Алена гуфт:
-Ту як бало карда Ситораро гирифта гурез….
Хочи Файзулло Честер дар хакикат намедонист, ки духтараш Зайнура кучост? Аз шиносе фахмид, ки Зайнураро дар шахри Самара дар ким кадом «стриптиз клабе» дидаанд.
Хочи Файзулло Честер дар хакикат намедонист, ки духтараш Зайнура кучост? Аз шиносе фахмид, ки Зайнураро дар шахри Самара дар ким кадом «стриптиз клабе» дидаанд. У аз кахру газаб Ситораро хакорат кунон одамони худиро ба шахри Самара фиристод. Аммо Зайнура ки чаррохии пластики карда тамоман тайгир ёфта хатто насабашро Рая нихода буд, ба дасти одамони падараш наафтид. Зайнура-Рая дар стриптиз клуб хар шаб се соат ракс карда 100 доллари амрикои хаки хидматашро мегирифт. Мехост ки худро аз олами нашъаманди дурр созад. Аммо дар ин клуб у коксу героин истеъмол мекард. Пули ёфтагиашро факат барои истеъмоли маводи мухаддир сарф мекард. У хурсанд буд ки пули нашъаро худаш меёбаду ба корхои дигар даст намезанад. Дар ин клуби ракси уръён духтарони мухочири аз Украинаву Белоруссия омада кор мекарданд, ки хатто гоххо дар куча истода танфуруши ба ивази як бор истеъмол кардани героин . Зайнура дар калб Амирчонро сахт дуст медошт. Вакте ки хабари зинда ба зинда гуронидани Амирчонро аз одамони худи фахмид, хобу хурро гум кард.


ИДОМА  ДОРАД,,,,,,

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.