Ба ифтихори 20 солагии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тожикистон

Бо пешниҳоди шахсиятҳои бузург Иҷлосияи навбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноябри соли 1992 дар минтақаи озоди Тоҷикистон, вилояти Ленинобод, шаҳри Хуҷанд, қасри Арбоб, дар хоҷагии ба номи С. Ӯрунхӯҷаев даъват карда шуд.

           Дар Иҷлосияи ХУ1 Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 230 нафар вакилон 193 нафар вакилон иштирок доштанд. Инчунин дар Иҷлосия намояндагони ҳар ду гурӯҳ мухолифин ва сохти конститутсионӣ даъват карда шуданд, то ки байни ин ду нерӯ созишномаи «Оштии миллӣ» оғоз гардад.

          Дар чунин вазъияти ни[оят мушкил барои Тоxикистони бесаробон, сарваре лозим буд. Аз ин рe, вакилони Шeрои Олb бо фикру муло[иза[ои худ чандин нафаро пешни[од карданд, аз xумла дар байни он[о намояндаи халr Абдулво[ид Мирзоев аз [авзаи интихоботии №47, но[ияи {исор ба сухан баромада, номзадии вакили халr Эмомалb Ра[монро ба   вазифаи Раиси Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон пешни[од намуд. Дар натиxаи интихобот аз 197 вакили дар Иxлосияи мазкур [узур дошта, 186 нафари он ба xонибдории Эмомалb Ра[мон овоз доданд. Бо Rарори Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон Эмомалb Ра[мон Раиси Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон интихоб гардид. Интихобшавии Эмомалb Ра[мон дар давраи басо мушкил буд, аммо e бо суханони барномавии худ дар назди вакилон баромад намуда, савганд ёд намуд, ки тамоми rувваи худро ва агар лозим шавад, xони худро фидо менамояд, то ки дар Тоxикистон сул[ ва оромb пурра пойдор гардад.

 

         Ин Иxлосияи таърихb ва барои миллати мо сарнавиштсоз миллату давлатамонро ниго[ дошта, самти [аракати xомеаро муайян сохт. Бо баргузории Иxлосияи ХУ1 Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон дар [аrиrат иxлосияи таrдирсоз ва наxотбахш, инчунин амалb uайриоддb ва xасурона дар оuози ро[и душвори сул[ ва таъмини ва[дати миллии Тоxикистон буд. Ва ма[з интихоб шудани Эмомалb Ра[мон [амчун Сарвари давлат ба[ри пойдории ва[дати миллb ва сул[у субот дар Тоxикистони со[ибистиrлол замина гузошт. Таxрибаи сол[ои гузашта нишон меди[ад, ки вакилон дар интихоби Сарвари давлат  хато накарда будаанд, зеро ваrте ки он рeз[оро ёдовар

 

мешавем ва бо ин рeз[ои сул[у ва[дат муrоиса мекунем, дигаргуни[ои ни[оят куллb пеши назарамон пайдо мешавад.

 

         Rасри таърихии Арбоб барои кишвари мо, рамзи ба [ам омадани миллат, сул[у ва[дат якдиливу [амдигарфа[мb ва му[офизат кардани муrаддастарини муrаддасамон истиrлолият мебошад.  Иxлосияи ХУ1 Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистонро ёдовар мешавему мебинем, ки то расидан ба ин рукни муrаддас, чи рeзгореро ба сар бурдаем ва чb ро[[ои мушкилгузареро тай намудам. Имрeз баъди 20 сол месазад аз [амаи он[ое сипосгузор бошем, ки сабабгори даъвати ин Иxлосия шуданд ва дар кори он ширкат варзиданд.

 

         Иxлосияи ХУ1 Шeрои Олb барои та[кими [окимияти давлатb, ташаккули истиrлолияти давлатb ва ва[дати миллb замина гузошта, дар кишвар ба раванди бунёдкорb оuоз бахшид ва симои сиёсии Тоxикистонро дар арсаи байналмиллалb муаррифb намуд. Ин Иxлосия табаддулоте буд, ки давлати баъди [азор сол ташаккул ёфтаву со[иби истиrлолият шударо ниго[ дошт.

 

Мо имрeз ифтихор мекунем, ки [анeз 20 сол аз ин rабл нахустин хишт[о ива[дат ва су[у суббот бо шарофати Президенти Xум[урии Тоxикистон Эмомалb Ра[мон гузошта шудааст. Аз ин рe, имрeз вазифаи муrаддаси [ар як ша[рванди Тоxикистон гузоштани са[м дар ро[и сул[ ва таъмини ва[дати миллb мебошад. Тан[о бор о[и [амдигарфа[мb ва ва[дати миллb мо метавонем сат[и зиндагии мардумро баланд бардошта, рушди Тоxикистони со[ибистиrлоламонро таъмин намоем. Дар хотир бояд, ниго[ дошт, ки дар муста[кам гардидани сул[, кeшишу иродаи мо xавонон низ зарур мебошад.

 

         Иxлосияи ХУ1 Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон, иxлосияе буд, ки оuоз дошту анxом надошт, зеро ки тамоми дастовар[ои Тоxикистони со[ибистиrлоламон аз Rарор[он он сарчашма мегирад. Воrеан [ам ин Иxлосия наrши му[ими худро дар [аёти мо ва имрeзу ояндаи Тоxикистони со[ибистиrлол гузошт. Шояд мо дар асл а[амияти таърихии ин Иxлосияро то  он дараxаи [аст надонем, лекин як чизро бояд rайд намуд, ки ма[з бо шарофати [амин Иxлосия мо ба ин рeз расидем ва ба ояндаи хеш боварии нек дорем.

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.