Дар як де[аи калони мамлакати офтобрeй дар оилаи де[rоне писараке ба воя мерасид. Вайро падару модараш Fолибxон ном гузошта буданду умед доштанд, ки писарак дар [ама кор uолиб омада, номбардори оилаашон мешавад. Fолибxон бошад доимо як «корнамо карда мемонд, ки а[ли де[а ба вай [айрон мемонданд. Дар дусолагияш Fолибxон ба rубури пеши xeйбор даромада баромада натавониста буд. То вайро аз rубур баровардан обмони де[а rариб девона гашта буд. Дар сесолагияш бошад, ба болои манораи масxиди де[а баромада кафшашро ба болои сари мeйсафедони намозхон [аво дода буд. Дар чорсолагияш бошад, боз як наuмаи навро ёд гирифт. Ба даруни хокистари танeри [амсоя[ояш рафта rошуr[о ва косаю табаr[оро пин[он карда мемонд. Ана баъди ин кори Fолибxон ваrти хeрокхeрb rошуrкобии занону келин[о дар де[а сар мешуд. {ама мегуфтанд, ки ин кори Fолибxони uавuо аст. Дар ча[орсолагияш лаrаби uавuо насиби e гашту о[иста-о[иста мардум номашро [ам фаромeш карда Fолибxонро бо лаrабаш мешинохтагb шуданд. Дар панxсолагияш Fолибxон боз як одати нав пайдо кард. Вай дар ин со чунон гурба[оро бад медидагb шуд, ки мабодо ягон гурба аз пеши ро[аш гузашта монад, аз тири камонаки кисааш эмин намемонд. Мабодо ягон мушеро дошта монад, мурдаи онро ба гурба надода ба саги пири [амсоя бурда медоду мегуфт, ки гурба[о садrаи сари муш шаванд. {амин тавр гурбабадбинии Fолибxони uавuо рeз аз рeз авx мегирифт. Мардум барои доштани муш[о дом гузоранд, Fолибxон барои доштани гурба[о [амаи ро[у воситаро истифода мебурд. Ягон гурба мабодо ба дасташ фаромада монад, аз думаш дошта аз ин тарафи кeча то ба он тарафи кeча кашолакунон гирифта мегашту хурсанд мешуд, ки нолаи xонварро ба тамоми де[а па[н кардааст. Мабодо ягон нафар калонсол «ин корро накун»-гуфта наси[ат кунад, Fолибxон гeш накарда баракси корро мекард. Хулоса, Fолибxони uавuо бо гурбабадбинии худаш [ам дар де[а ном баровард.

        Як рeз мувофиrи одати пешина аз болохона гурбаеро дошта хост, ки онро xазо ди[ад. Гурбаро аз думаш дошта кашон-кашон аз зинапоя поён мефаровард, ки он якбора бо чанголаш дасти Fолибxонро харошид. Аз ин пеш вайро ягон гурба нахарошида буду аз кирдори ин гурбаи тезчангол ба хашм омада яку якбора гурбаро аз боло ба поён [аво дод.  

      Баъди ин [одиса Fолибxони uавuо ба худаш азм дод,  ки ин гурбаро сахт xазо меди[ад. {ар рeз фурсати муносибро мекофт, ки он гурбаи алоро дошта адабашро ди[ад.

      Фасли тобистон [ам фаро расид. Падари Fолибxон аз майдони кишташ ко[и xаву гандумро uундошта оварда ба болохона xойгир кунонид. {осили гандуму xавро бошад, ба халта[о андохта ба гeшаи дигари болохона гузошт. Падараш ба Fолибxон супориш дода гуфт, ки халта[оро посбонb кунад, мабодо муш[о [ашар карда онро хeрда намонанд. Fолибxон «хуб падарxон, иxро мекунам»- гуфту аз пайи бозию шeхи[ои худаш шуд.

        Дар як рeзи офтобии тобистон Fолибxон дид, ки назди кати рeи [авлb [амон гурбаи ало, ки дасташро харошида буд, думашро алвонx дода uел зада хобидааст. Гурба гeиё, ки пашша[оро киш мегуфта бошад, думашро ин тараф он тараф меxунбонид. Fолибxон ваrти rасосгирb расид гуфта о[иста аз як гeшаи [авлb як чeби дарозро гирифта ба нeки он rоuазеро печинид. Rоuазро оташ гирониду аз rафои кат номаълум ва беовоз омада алангаи нeки xeбро ба думи гурба расонид. Думи гурба оташ гирифт. Гурбаи ало патаррb аз xой хеста, овози баланд бароварда рост бо думи оташгирифта ба болохона баромад. Гурба думи оташгирифтаашро ба рeи бастаи ко[ молиду аз он ко[ [ам оташ гирифт. Аз дур модари Fолибxон ин корро мушо[ида мекард, даррав ба болохона баромада банди ко[ро ба пойн партофт, ки мабодо дигар чиз[ои дар болохона буда [ам оташ гирифта насeзанд. Як банди калони ко[ ба замин фаромада алангазанон месeхт. Аммо оташи думи гурба хомeш нашуда буду аз болохона худашро рeи ueзапояи дар бомбуда партофт. Дар боме ки аз болохона дуртар буд, ueзапоя [ам аланга гирифт. Модари Fолибxон аз болохона истода мардумро барои хомeш кардани оташ xеu зад. {айрият,  мардуми де[а садои eро шуниданду зуд омада ба хомeш кардани оташ ёрb расониданд. Мошини сeхторнишон [ам дар як фурсат омада расиду [езуми оташгирифтаи бомро аз хокистар шудан наxот дод.

        Гурбаи ало бошад, аз болои [езум худашро ба поён ба xeи об партофта думи мисли пeстунба xиuзиншудаашро мелесид. {амаи ин [олатро Fолибxон тамошо карда меистоду [айрон буд, ки чаро яку якбора ueзапояи рeи бом оташ гирифтааст.

        Баъди хомeш кардани сeхтор аз мошини оташнb як марди rоматбаланди мeйлабдор, ки дар тан либоси [арбb дошт чb тавр сар задани сeхторро пурсид. Модари Fолибxони uавuо воrеаро гуфта дод. Пас он марди мeйлабдор назди Fолибxон омаду бо e салом карда гуфт:

— Чаро ба думи гурба алов сар додb?

— Охир ман гурба[оро ганда мебинам. Вай гурба дастамро харошида буд,- сарашро хам карда гуна[корона xавоб дод Fолибxон.

— Одам гурба[оро ганда намебинад. Вай[о муш[оро мехeранд. Фоидаи зиёд доранд. Боз як бори дигар ин коратро кунb ман ба ту xазои сахт меди[ам,-гуфт марди сeхторнишон.

    Бего[b падараш [ам гeши Fолибxонро тофта монд. Баъди ин [одиса Fолибxон бад дидани гурбаро партофт. Вай ба ниго[убини гурба[о сар кард. {амаи гурба[ои ма[алларо ба хонаашон овард. Гурба[ояш бача карданду 50 сар шуданд. Падараш ба [амсоя[ояш таъриф карда мегeяд, ки хонаи мо фермаи гурбапарварb шудааст.

  Аз ин [одиса ду сол гузашту Fолибxон ба синфи якум рафт. Дар мактаб [ам корнамои[ои бисёр кард, ки он[о афсона[ои дигар мешавад.

 Аз тамоми гурба[ояш якто гурбачаи зарди баданаш рахдор, Fолибxонро хеле дeст медорад. Ваrте ки e аз мактаб меояд  даррав ба пеши e меояду банди туфлии сиё[ашро мекушояд. Fолибxони uавuо акнун дeсти гурба[о гаштааст.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.