Дар бобати дар ьаёт татбиы намудани Ыонуньои Жумьурии Тожикистон наыши мактабу маориф хеле муьим мебошад. Ьамин аст, ки дар рушди хожагии халыи давлати соьибихтиёри мо, соьаи маориф жойи муьимро ишщол менамояд. Президенти кишвар дар ьамаи баромаду паёмьояшон оиди муьиммияти маориф ьарф мезананд, ки дар яке аз баромадьояшон чунин зикр намуданд: «маориф омили муьимтарини таькими давлат ва нажоти миллат аст.»

     Маориф худ раванди бомароми таълиму тарбия ва манфиати шахс, жамъият ва давлат, ки дар он соьиби меъёри муаяни таьсилот гардидани шаьрвандро давлат муыаррар кардааст.

Маориф гавьари тамаддуни фарьангу маданияти халы аст.

     Системаи маориф – мажм=и барномаьои таълими ва стандартьои давлатии таьсилот, шабакаи муассисаьои таълимии амалкунанда, сарфи назар аз шакли ташкилию ьуыуыц ва моликият. Маыомоти идораи маориф, муассисаю ташкилотьои он, хонандагон ва тарбиятгирандагон, ом=згорон ва дигар кормандон, воьидьои зерсохторц ва дигар унсуре мебошад, ки барои ьалли маысаду вазифаьои ягона муттаьид гардида, ба татбиыи сиёсати давлат дар соьаи маориф ва зиёд кардани саьми соьаи мазкур дар инкишофи ижтимоию иытисодии мамлакат, баланд бардоштани даражаи нек=аьволии халы равона карда мешавад.

Маориф хазинаи асосии пешрафти дониш ва илму техника аст, к ибо воситаи дохилшавц ба он инсон метавонад инсони комилу комёб ба камол рассад. Маьз соьаи маориф аст, ки инсонро водор месозад, то аз илму дониш бархурдор гашта одамони бохирад, бомаърифат, бомаданият ва бофарьанг шавад.

Зеро гуфтаанд:

Илм инсонро боимон мекунад,

Илм инсонро ба кайьон мебарад.


Муаллиф: Жумаева Фарзона хонандаи синфи 8 


ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here