Хизмати ьарбц-ыарзи ьар як шаьрванд.  

 

Б=сам ьама умр,чеьраи поки Ватан,                      Болам зи вафои халыи бебоки Ватан.                    Бо меьри диёр.ыаьрамонц бикунам,                      Бар дидаи ман, сурма шавад хоки Ватан.

 

         Ьуыуы ва озодиьои худро ьар як шаьрванд бояд бо маысади ободонц ва инкишофи ьаматарафаи кишвар ва манфиати худ, инчунин жамъият истифода барад. Аз айёми хурдсолц шарафи худ ва Ватанашро муьофизат намуда, ба меьнат омода гардад ва тартибу интизомро риоя намуда, намунаи ибрати дигарон бошад.

    Зери мафьуми шаьрванд мо шахсеро дар назар дорем, ки садоыатмандии худро нисбат ба кишваре, ки дар он жо ьуыуыц шаьрвандц дорад нигоь медорад ва ьуыуыьои = аз тарафи он кишвар таьти ьимоя ыарор гирифтааст. Аз ин р= шаьрвандц маыомест, ки шахс ба он соьиб шуда метавонад. Ин маыом шахсро =ьдадор месозад ва ьуыуыу бартарц медиьад. Давлати мо ба иштироки фаъолонаи жавонон дар барпо намудани давлати ьуыуыбунёд умед мебандад. Шаьрвандони жавон ба камол расида, на таньо соьиби ьуыуыу озодиьои зиёд мегарданд, балки вазифа ва масъулияташон низ меафзояд.

  Чунон чи дар суханронии худ Президенти Жумьурии Тожикистон Эмомали Раьмон дар вох=рц бо намояндагони жавонони мамлакат, ки дар шаьри Душанбе санаи 21.05.2005с баргузор гардида буд, бо ьисси баланди масъулияти жавонони ватанд=ст ва пурмасъулият зикр намуданд:

«Шумо-жавонон барои таыдири имр=зу ояндаи давлату  миллат,  рушду ободии мамлакат дар арсаи жаьон ва миёни давлатьои мутамаддини олам маыоми шоиста ёфтани Тожикистони азиз масъулияти бузург бар д=ш доред.Жавонон бояд бо набзи ьаёт ва асри нав ьамыадам бошед, талаботи замонро пайваста эьсос намоед, аз тажрибаи пешбурди иытисоду идоракунц воыиф гардед,  манфиати миллату амнияти давлати соьибистиылоли худро дар раванди пурталотуми барх=рдьои жаьони ьимоя карда тавонед.                        

Шумо — жавонон идомадиьандаи таъриху фарьанги ыадимаи ватани худ, сарчашмаи ташаббусьои бузург, манбаи щояьои нав, эжодкорц таыдири имр=зу ояндаи Тожикистони соьибистиылол мебошед.»

  Дар ьаыиыат жавонон ыувваи пешбарандаи жомеа ва давлат буда, бояд бо тамоми масъулият ва ьисси ватанд=стию ватанпарастии худ он

ьуыуы ва =ьдадориьое, ки давлат ба зиммао оньо гузоштааст, жавонмардона ижро намоянд.

Шаьрванд ва давлат дар муносибатхои ьуыуыц ыарор доранд. Агар як тараф — давлат дар назди шаьрванд вазифаьо дошта бошад, пас тарафи дуюум-шаьрванд низ дар назди давлат вазифаьои муайянро ба жо меорад. Ягонагии ьуыуы ва вазифаьо  принсипи муьимтарини жамъияти мо мебошад, ки тавассути мувофиыату ьамоьангии ьадафьои шахсц ва жамъиятц масъулияти якжоя ва масъулияти талаботьои ижтимоиро ифода мекунад. Ифодаи «Ьуыуы бе  вазифа ва вазифа бе ьуыуы вужуд надоранд».

  Яке аз бобьои калонтарини Конститутсияи Жумьурии Тожикистон, ки 34 моддаро дар бар мегирад ба «Ьуыуы, озодц, вазифаьои асосии инсон ва шаьрванд» бахшида шудааст. Яъне дар ыатори доштани ьуыуы ва озодц шаьрванд, инчунин дар назди давлат =ьдадориьоеро доро мебошад, ки барои амалц гаштани ьуыуыьои худ ва озодиьояш бояд ин =ьдадориьоро  дар назди жомеа ва давлат софдилони ижро намояд.

  Чуноне, ки Президенти собиы Ьиндустон Маьатма Ганди мегуяд:        

«Аввал мо вазифаьои худро бояд ыотеъона, поквиждонона ва бетаваыыуф ижро кунем. Дар ин сурат ьамаи ьуыуыьои мо худ аз худ ижро мешаванд. Вале агар мо к=шиш кунем, ки таньо ьуыуыьои худро амалц созем, дар ин сурат ьуыуыьоямон ситораьои парронеро мемонанд, ки ьамаамон дидаему аммо боре ьам  бадаст нагирифтаем».

Яке аз чунин =ьдадориьо ин хизмат ба Ватан мебошад.       

     Тибыи моддаи 43-и конститутсияи Жумьурии Тожикистон «Ьифзи Ватан,ьимояи манфиати давлат, таькими истиылолият, амният ва иытидори мудофиявии он  вазифаи муыаддаси шаьрванд аст».

Чунон чи Президенти Жумьурии Тожикистон Эмомали Раьмон дар баромадьои худ таъкид менамоянд: «Ватанд=стц ва амнияти миллц асоси сиёсати давлати мо мебошад».

Ўьдадории ьарбї — ин =ьдадориест, ки ба д=ши шаьрванди ьар кишвар гузошта мешавад ва он иборат аз хизмат кардан дар сафи Ыувваьои мусаллаь аст;

Хизмати ьарбц мутобиыи Ыонуни Жумьурии Тожикистон «Дар бораи =ьдадории умумии ьарбц ва хизмати ьарбц» ва дар асоси фармони Президенти Жумьурии Тожикистон ду маротиба дар як сол  баргузор мегардад. Давлат ба хихмати ьарбц тибыи ыонуни мазкур таньо шаьрвандони жинсашон мард, ки синнашон аз 18 то 27 расидааст даъват карда мешаванд. М=ьлати хизмати ьарбц дар Жумьурии Тожикистон иборат аз 24 моь буда, барои  даъватшавандагони маълумоти олидор 12моь мебошад.                      

Дар ьаыиыат хизмат ба Ватан ыарзи ьар як шаьрванд буда, вай далериву жасури ва жавонмардии ьар як шаьрванди бо нангу номусро нишон медиьад.

 Агар одамон эьсоси ватанд=стц намедоштанд,аз зебоии хонаи худ, кишвари худ, Ватани маьбуби худ  ьаловат бурда наметавонистанд.

Жангьо дар ьамаи давру замоньо буданд, аммо ьазорьо  сарбозон, муьофизони Ватан низ буданд, ки барои Ватани худ жони хешро дарещ намедоштанд. Торумор кардан ва рондани душман ьамеша вазифаи муыаддаси ьар як сокини кишвар дониста мешуд. Бо боварии том метавон гуфт, ки дар ин лаьзаьо оньоро фаыат як чиз — муьаббат ба Ватан ва Модари худ ба корномаьо ьидоят менамуд.                 

    Дар тарбияи ватанд=стии одамон шоирону нависандагон наыши муьим мебозанд. Фирдавсии бузург навиштааст:

 

Ьама сар ба сар тан ба куштан диьем,

Аз он беь, ки кишвар ба душман диьем.

 

Ў баробари ватанд=стц инчунин ба тартибу интизом ва омодагии ьамешагии жангц даъват кардааст:

 

Пароканда лашкар наояд ба кор,

Дусад марди жангц беь аз сад ьазор.

 

Яке аз асарьои баъди истиылолият ба даст овардани Жумьурии Тожикистон иншошуда, ки арзишмандии Ватанро барои Тожикистон ва Тожикистониён тараннум мекунад, Суруди миллии Жумьурии Тожикистон мебошад. Суруди милли дар мазраи дильои ьар як шаьрванд тухми садоыату муьаббат бо Ватан мекорад ва сабз мегардонад.

Дар банди сеюми Суруди миллц, Ватан — модар ва ыувваю иытидори халы, саодату нек=аьволии халы, дастоварди Ватан хонда шуда, д=стию рафоыати халыьои жаьон бо Тожикистон бо ьастии мамлакат тавъам дониста шудааст. Дар Низомнома дар бораи Суруди миллц ыайд шудааст, ки аз ёд донистани он вазифаи муыаддаси ьар як шаьрванди Тожикистон мебошад.

 

 Ту модари ягонац,  

 Баыои ту бувад баыои хонадони мо, 

 Мароми ту бувад мароми жисму жони мо                         Зи ту саодати абад насиби мост!      

 Ту ьастиву ьама жаьон ьабиби мост,

 ьабиби мост!

 Зинда бош,  эй Ватан,

 Тожикистони озоди ман!

  

       Ьифзи Ватан на таньо вазифаи ьуыуыц, балки ыарзи ахлоыц ва  ватанд=стии ьар як шаьрванд аст!

6 КОММЕНТАРИИ

  1. Душанбе пойтахтамон,хазор душман ба касдамон, аё эй давлати Сомон!

    • салом бародаро дар бораи контракт Бастидан боки метавонам гуфтугу кругам?

  2. Салом шахсонеки ятим яне сардори оила додархои мактабхон дорад ба хизмат гирифтанаш мумкин е не

Что вы думаете об этом?