Домой Авторы Посты от Камол

Камол

7 ПОСТЫ 18 КОММЕНТАРИИ
"Бе озодии баёни фикри худ одамон ҳеҷ гуна озодие надоранд " Волтер Гуфтаҳои Волтер дар ҳама давру замон рост меояд ва ин гуфтаҳо дар замони муосир низ мӯҳтавои худро аз даст надодааст. Озодии сухан ба гуруҳи ҳуқуқҳои сиёсии инсон шомил буда,...
Тарзи амалишавӣ, сатҳи инкишоф ва эҳтироми ҳуқуқи инсон аз кафолати ҳифзи он ва амалан ҳифз шудани ҳуқуқи инсон вобаста аст. Бузургони шарқзамин. Кӯдак ҳангоме ки ба дунё меояд бо худ хислати худмуҳофизатиро...
Шаҳрванд ҳақ дорад шахсан ва ё якҷоя бо дигарон ба мақомоти давлатӣ муроҷиат намояд. Моддаи 31-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. ПЕТИТСИЯ – ҳуқуқи муроҷиат кардан ба мақомоти давлатӣ мебошад. Ҳуқуқи муроҷиат кардан яке аз ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсон ва шаҳрванд буда,...
Инсон мавҷудоти олитарини ташаккулёфтаи курраи замин аст. Аз ин рў, мазмуну моҳияти ҳуқуқ низ, маҳз барои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон нигаронида шудааст. Зеро ҳуқуқи инсон яке аз дастоварҳои бузурги инсоният ба ҳисоб меравад. Ҳуқуқи инсон муносибати байни давлат ва...

Ба ифтихори 20 солагии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тожикистон

Бо пешни[оди шахсият[ои бузург Иxлосияи навбатии Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон 16 ноябри соли 1992 дар минтаrаи озоди Тоxикистон, вилояти Ленинобод, ша[ри Хуxанд, rасри Арбоб, дар хоxагии ба номи С. Eрунхexаев даъват карда шуд.

 

         Дар Иxлосияи ХУ1 Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон аз 230 нафар вакилон 193 нафар вакилон иштирок доштанд. Инчунин дар Иxлосия намояндагони [ар ду гурe[: мухолифин ва сохти конститутсионb даъват карда шуданд, то ки байни ин ду нерe созишномаи «Оштии миллb» оuоз гардад.

 

         Дар чунин вазъияти ни[оят мушкил барои Тоxикистони бесаробон, сарваре лозим буд. Аз ин рe, вакилони Шeрои Олb бо фикру муло[иза[ои худ чандин нафаро пешни[од карданд, аз xумла дар байни он[о намояндаи халr Абдулво[ид Мирзоев аз [авзаи интихоботии №47, но[ияи {исор ба сухан баромада, номзадии вакили халr Эмомалb Ра[монро ба   вазифаи Раиси Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон пешни[од намуд. Дар натиxаи интихобот аз 197 вакили дар Иxлосияи мазкур [узур дошта, 186 нафари он ба xонибдории Эмомалb Ра[мон овоз доданд. Бо Rарори Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон Эмомалb Ра[мон Раиси Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон интихоб гардид. Интихобшавии Эмомалb Ра[мон дар давраи басо мушкил буд, аммо e бо суханони барномавии худ дар назди вакилон баромад намуда, савганд ёд намуд, ки тамоми rувваи худро ва агар лозим шавад, xони худро фидо менамояд, то ки дар Тоxикистон сул[ ва оромb пурра пойдор гардад.

 

         Ин Иxлосияи таърихb ва барои миллати мо сарнавиштсоз миллату давлатамонро ниго[ дошта, самти [аракати xомеаро муайян сохт. Бо баргузории Иxлосияи ХУ1 Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон дар [аrиrат иxлосияи таrдирсоз ва наxотбахш, инчунин амалb uайриоддb ва xасурона дар оuози ро[и душвори сул[ ва таъмини ва[дати миллии Тоxикистон буд. Ва ма[з интихоб шудани Эмомалb Ра[мон [амчун Сарвари давлат ба[ри пойдории ва[дати миллb ва сул[у субот дар Тоxикистони со[ибистиrлол замина гузошт. Таxрибаи сол[ои гузашта нишон меди[ад, ки вакилон дар интихоби Сарвари давлат  хато накарда будаанд, зеро ваrте ки он рeз[оро ёдовар

 

мешавем ва бо ин рeз[ои сул[у ва[дат муrоиса мекунем, дигаргуни[ои ни[оят куллb пеши назарамон пайдо мешавад.

 

         Rасри таърихии Арбоб барои кишвари мо, рамзи ба [ам омадани миллат, сул[у ва[дат якдиливу [амдигарфа[мb ва му[офизат кардани муrаддастарини муrаддасамон истиrлолият мебошад.  Иxлосияи ХУ1 Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистонро ёдовар мешавему мебинем, ки то расидан ба ин рукни муrаддас, чи рeзгореро ба сар бурдаем ва чb ро[[ои мушкилгузареро тай намудам. Имрeз баъди 20 сол месазад аз [амаи он[ое сипосгузор бошем, ки сабабгори даъвати ин Иxлосия шуданд ва дар кори он ширкат варзиданд.

 

         Иxлосияи ХУ1 Шeрои Олb барои та[кими [окимияти давлатb, ташаккули истиrлолияти давлатb ва ва[дати миллb замина гузошта, дар кишвар ба раванди бунёдкорb оuоз бахшид ва симои сиёсии Тоxикистонро дар арсаи байналмиллалb муаррифb намуд. Ин Иxлосия табаддулоте буд, ки давлати баъди [азор сол ташаккул ёфтаву со[иби истиrлолият шударо ниго[ дошт.

 

Мо имрeз ифтихор мекунем, ки [анeз 20 сол аз ин rабл нахустин хишт[о ива[дат ва су[у суббот бо шарофати Президенти Xум[урии Тоxикистон Эмомалb Ра[мон гузошта шудааст. Аз ин рe, имрeз вазифаи муrаддаси [ар як ша[рванди Тоxикистон гузоштани са[м дар ро[и сул[ ва таъмини ва[дати миллb мебошад. Тан[о бор о[и [амдигарфа[мb ва ва[дати миллb мо метавонем сат[и зиндагии мардумро баланд бардошта, рушди Тоxикистони со[ибистиrлоламонро таъмин намоем. Дар хотир бояд, ниго[ дошт, ки дар муста[кам гардидани сул[, кeшишу иродаи мо xавонон низ зарур мебошад.

 

         Иxлосияи ХУ1 Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон, иxлосияе буд, ки оuоз дошту анxом надошт, зеро ки тамоми дастовар[ои Тоxикистони со[ибистиrлоламон аз Rарор[он он сарчашма мегирад. Воrеан [ам ин Иxлосия наrши му[ими худро дар [аёти мо ва имрeзу ояндаи Тоxикистони со[ибистиrлол гузошт. Шояд мо дар асл а[амияти таърихии ин Иxлосияро то  он дараxаи [аст надонем, лекин як чизро бояд rайд намуд, ки ма[з бо шарофати [амин Иxлосия мо ба ин рeз расидем ва ба ояндаи хеш боварии нек дорем.

 

Сказать "люблю"- бывает сложно. Сказать "прости" - ещё сложней. Сказать " прощай " - всегда возможно. Сказать " уйди " - хоть каждый день. Сказать" вернись" - не каждый сможет . Сказать " умру" -но лишь сказать. Сказать люблю" - конечно можно. Но очень сложно доказать...

Санаи 8 апрел байни лигахои Легист ва Каритас бозии футбол шуда гузашт. Натичаи бози 2 бар 5 ба фоидаи Каритас шуд. Ман хамчун дарвозабони дастаи Легист аз ин бози умуман норози мебошам ва якчанд асосхои худро дорам: 1. Дилшод ако, ки  сардори дастаи Каритас мебошанд наёмник овардиян, ки 3 та гол зад, ки онхоро хисоб намекунам. Дар дастаи мо ягон шахси бегона набуд, овардагихомоям не "отечественный производитель". 2. Якум гол не чайно шуд ман хамчун дарвозабон онро эътироф намекунам. Штраф, ки шуд, баъди хама омода шудан, яъне баъди хуштаки судя тубро задан лозим. Якбора тубро монда задан хатто аз руи мантик хам рост намеояд. Ин голам хисоб не. 3. Дилшод ако, бози соати 7 сар мешавад гуфта буданд, лекин худашон соати 8 омадан. Мо як соат интизор шудем. Ин зарбаи аввалини психологи ба аъзоёни дастаи мо буд. Умуман, аъзоёни дастаи мо  Дилшод акоро хамчун мутахассиси хуб бисёр хам хурмату эхтиром мекунем. Намехохем, ки он кас худро дар назди дигарон норохат хис намоянд. Чи хеле ки шоир фармудааст: "Бе пир марав,  дар амони, Харчанд Сикандари замони". Мо калонсолонро эхтиром мекунем...